Najnovije vijesti

Sutra nastavak 3. redovne sjednice Gradskog vijeća

31/03/2021 | objavio Radio Gradačac
Sutra nastavak 3. redovne sjednice Gradskog vijeća
GRADAČAC

Kolegij Gradskog vijeća jučer je donio odluku da se nastavak 3. redovne sjednice Gradskog vijeća Gradačac održi 01.04.2021. godine (četvrtak) u sali za sjednice sportske dvorane u Gradačcu, sa početkom rada u 9,00 sati. Na  sjednici će se razmatrati  tačke dnevnog reda koje nisu odrađene prvom dijelu sjednice, koje je počela sa radom 23.03.2021. godine.

Podsjećamo, vijećnici su prije sedam dana usvojili Budžet Grada Gradačac za 2021. godinu u iznosu oko 18,4 miliona KM. Usvojene su i Odluka o izvršenju Budžeta Grada Gradačac za 2021. godinu te Odluka o izmjeni Odluke o davanju saglasnosti na sklapanju ugovora o dozvoljenom prekoračenju na transakcijskom računu, broj: 01-04-279/20, od 29.12.2020. godine. 

Gradski vijećnici će sutra razmatrati materijale za preostalih 27 tačaka dnevnoog reda: 

– Prijedlog odluke o organizaciji 48. Međunarodnog sajma poljoprivrede  i prehrambene  industrije  „Dani šljive“.  
– Prijedlog odluke o dopuni Odluke o uslovima i načinu izdavanja u zakup poslovnih zgrada i prostorija u vlasništvu Grada Gradačac.  
– Prijedlog odluke o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup poslovnih prostorija u vlasništvu Grada Gradačac putem licitacije.
– Prijedlog odluke o dopuni Odluke o utvrđivanju javnog interesa broj: 01-05-363/18, od  29.11.2018. godine (kanalizacija sjever).
– Prijedlog odluke o dopunama Odluke o vodosnadbijevanju.
– Prijedlog odluke o dopunama Odluke o priključenju građevina na javni kanalizacioni sistem na području Grada Gradačac.  
– Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju i provođenju Urbanističkog  plana Gradačac za 2020. godinu.
– Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o usvajanju i provođenju Regulacionog plana „Centar“.
– Prijedlog rješenja o odbijanju zahtjeva za priznavanje ulaganja (Zebed d.o.o.).
– Prijedlog rješenja o odbijanju zahtjeva za umanjenje zakupnine (Zebed d.o.o.).
– Prijedlog programa rada Gradskog vijeća Gradačac za 2021. godinu.
– Prijedlog programa obavljanja komunalnih usluga za održavanje gradske čistoće za 2021.g.   
– Prijedlog rješenja o davanju saglasnosti na Cjenovnik usluga po Programu obavljanja komunalnih usluga za održavanje gradske čistoće za 2021. godinu.
– Prijedlog  programa  izrade  i  održavanja  horizontalne  i  vertikalne  signalizacije  na  području  užeg  dijela grada Gradačca za 2021. godinu.  
– Prijedlog  rješenja  o  davanju  saglasnosti  na  Cjenovnik  usluga  po  Programu  izrade  i  održavanja horizontalne i vertikalne signalizacije na području užeg dijela grada Gradačac za 2021. godinu.
– Prijedlog programa održavanja riječnih korita za 2021. godinu na području grada Gradačac (Mala Tinja, Stara Gradašnica i lateralni kanal).
– Prijedlog rješenja o davanju saglasnosti na Cjenovnik usluga po Programu održavanja riječnih korita za 2021. godinu na području grada Gradačac (Mala Tinja, Stara Gradašnica i lateralni kanal).  
– Prijedlog plana poslovanja JP „Komunalac“ d.d. Gradačac za 2021. godinu.  
– Prijedlog plana poslovanja JP „Parkinzi“ d.o.o. Gradačac za 2021. godinu.
– Izvještaj o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku u Gradu Gradačac za period 01.01.- 31.12.2020. godine.
– Izvještaj o stanju lokalnih kategorisanih i nekategorisanih cesta na području grada Gradačac za 2020. godinu, sa prijedlogom mjera za otklanjanje nedostatka u 2021. godini.  
– Izvještaj o deminiranju i prikupljanju neeksplodiranih ubojnih sredstava na području grada Gradačac sa prijedlogom mjera.
– Informacija o stanju poljoprivrednog i šumskog zemljišta u vlasništvu Grada Gradačac sa prijedlogom mjera.
– Informacija o rezultatima mjerenja zadovoljstva građana  javnim uslugama.  
– Informacija o stanju bezbijednosti na području Grada Gradačac za 2020. godinu.
– Informacija o predaji u posjed objekta sportske dvorane, sa stanjem pravne zaštite imovine i imovinskih interesa Grada Gradačac, povezanih sa objektom sportske dvorane.
– Informacija o raspolaganju nekretninama tržnica Arizona.  
Kao posljednja tačka dnevnog reda su pitanja, prijedlozi i inicijative vijećnika.

Materijali za 3. redovnu sjednicu Vijeća su dostupni OVDJE

Radio Gradačac / Gradsko vijeće

Comments are closed.

YouTube