Najnovije vijesti

Sutra sjednica Gradskog vijeća Gradačac

28/10/2020 | objavio Radio Gradačac
Sutra sjednica Gradskog vijeća Gradačac
GRADAČAC

Predsjedavajući Husein Kujraković zakazao je 9. redovnu sjednicu Gradskog vijeća Grada Gradačac za sutra (29.10.2020. godine), u sali za sjednice „Gradačačkog sajma“ sa početkom rada u 9:00 sati.

Na osnovu Zaključka Kolegija Gradskog vijeća od 16.09.2020. godine za sjednicu predlaže slijedeći

 D N E V N I    R E D:

1.  Nacrt budžeta Grada Gradačac za 2021. godinu.

2.  Nacrt odluke o izvršenju budžeta Grada Gradačac za 2021. godinu.

3.  Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa (izgradnja sistema  vodosnadbijevanja južnog dijela grada Gradačac sa izvorišta Domažić).

4.  Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o uslovima i načinu izdavanja u zakup poslovnih zgrada i prostorija u vlasništvu Grada Gradačac, broj 01-04-144/20, od 25.06.2020. godine.

5.  Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva za prikupljanje ponuda političkih stranka, za dodjelu u zakup poslovnih prostorija u vlasništvu Grada Gradačac.

6.  Prijedlog  odluke  o  raspisivanju  javnog  poziva  za  prikupljanje  ponuda  boračkih  udruženja, humanitarnih  organizacija,  kao  i  udruženja  i  organizacija  od  posebnog  kulturnog  i  društvenog interesa za dodjelu u zakup poslovnih prostorija u vlasništvu Grada Gradačac.

7.  Prijedlog odluke o privremenom smanjenju zakupnine za objekat Autobuske stanice sa zemljištem i pratećim sadržajim koji su u funkciji objekta.

8.  Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Komisije za utvrđivanje prometne vrijednosti nepokretnosti i prava do okončanja procedure po javnom oglasu a najduže do 90 dana od dana imenovanja.

9.  Nacrt Programa rada Gradskog vijeća Grada Gradačac za 2021. godinu.

10. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JZU Dom zdravlja Gradačac za period 01.01.-30.06.2020. godine i mjere za sanaciju nastalog finansijskog stanja.

11. Informacija  o  Izvještaju  o  finansijskoj  reviziji  JZU  Centar  za  fizikalnu  medicinu,  rehabilitaciju  i banjsko liječenje „Ilidža“ Gradačac za 2019. godinu Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH;

12. Pitanja, prijedlozi i inicijative.

Radio Gradačac / Gradsko vijeće Gradačac

Comments are closed.

YouTube