Najnovije vijesti

Turističkoj zajednici Gradačac povjereni poslovi organizacije, pripreme i realizacije sajamskih aktivnosti Sajma “Dani šljive”

27/01/2022 | objavio Radio Gradačac
Turističkoj zajednici Gradačac povjereni poslovi organizacije, pripreme i realizacije sajamskih aktivnosti Sajma “Dani šljive”
Gradsko vijeće

U Gradačcu je danas održana 12. redovna sjednica Gradskog vijeća.

Prilikom razmatranja predloženog dnevnog reda, vijećnik Elvir Peštalić (SD BiH) je predložio prekid sjednice zbog nepoštivanja Naredbe Federalnog kriznog štaba i Odluke Vlade TK o ograničenju okupljanja ljudi u određenim prostorima, tj. da najviše 30 osoba mogu prisustvovati događajima u zatvorenom prostoru, a prema njegovom zapažanju u tom trenutku je u sali za sjednice bilo više od 30 osoba. Uslijedila je pauza i sjednica Kolegija Gradskog vijeća, nakon koje je u sali, u skladu sa važećim epidemiološkim mjerema i naredbama, dozvoljeno prisustvo vijećnicima i obrađivačima materijala, a ostali su sjednicu pratili u holu sportske dvorane i po pozivu se uključivali u rad ovog predstavničkog tijela.

U nastavku su sa dnevnog reda povučene 4 tačke . Povučene su prve 3 tačke koje se odnose na Prijedlog odluke o visini zakupnine za izdavanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta radi korištenja postojećih objekta privremenog karaktera za 2022. godinu, Prijedlog odluke o visini naknade za korištenje dijela javne površine na području grada Gradačac za 2022. godinu i Prijedlog odluke o visini naknade za korištenje taksi stajališta na području grada Gradačac za 2022. godinu, iz razloga što je njima predviđeno povećanje zakupnina i troškova poslovnim subjektima i fizičkim licima čije je poslovanje ionako otežano u uslovima pandemije. Usvojen je zaključak da se sa sljedeću sjednicu ponovo pripreme odluke i dostavi  izvještaj o realizaciji i naplati potraživanja po dosadašnjim odlukama koje se odnose na ovu oblast. Na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja Gradskog vijeća sa dnevnog reda je povučena 9. tačka – Prijedlog rješenja o imenovanju dva člana Gradske izborne komisije Grada Gradačac, jer se prema uputstvu Centralne izborne komisije BiH razrješenje i imenovanje članova Gradske izborne komisije vrši na istoj sjednici Gradskog vijeća. Mandat aktuelnim članovima komisije traje do 19.03.2022. godine, te bi imenovanje novih članova bilo preuranjeno. U dnevni red je uvršten i tokom sjednice usvojen Zaključak kojim Gradsko vijeće zadužuje Gradonačelnika da u roku od 30 dana pripremi i Gradskom vijeću na razmatranje dostavi Nacrt odluke o bezbijednosti saobraćaja na putevima grada Gradačac iz razloga što bi inkorporacija pojedinih izmjena Odluke iz prethodnog perioda u prečišćeni tekst dovela do gubljenje smisla važeće Odluke.

Najviše pažnje i diskusija vijećnika izazvao je Prijedlog odluke o organizaciji 49. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije „Dani šljive“. Odluka je većinom glasova usvojena u predloženom obliku, a potrebnu podršku nije dobio predloženi zaključak vijećnika Enira Šakića (SD BiH) da Gradonačelnik sa Turističkom zajednicom napravi program manifestacije i dostavi Gradskom vijeću na usaglašavanje. Gradonačelnik Edis Dervišagić je pozvao sve zainteresovane vijećnike da se uključe u rad Organizacionog odbora Sajma koji će biti imenovan u skladu sa ovom Odlukom. Odlukom se za poslove organizacije, pripreme i realizacije sajamskih aktivnosti zadužuje Turistička zajednica grada Gradačca. Programske sadržaje, vrijeme i tačan termin otvaranja i zatvaranja sajma i druge aktivnosti neophodne za realizaciju ove Odluke, uzimajući u obzir epidemiološku situaciju utvrdit će Gradonačelnik u saradnji sa Turističkom zajednicom grada Gradačca. U svrhu podrške organizaciji sajamskih aktivnosti Gradonačelnik će Rješenjem imenovati Organizacioni odbor sastavljen od uposlenika gradske uprave, turističke zajednice, predstavnika privrednika, poljoprivrednih proizvođača, javnih preduzeća, javnih ustanova, udruženja i predstavnika drugih subjekata koji mogu doprinijeti uspješnoj realizaciji Sajma „Dani šljive“.

Podršku vijećnika danas su dobile odluke o kriterijima, uslovima i postupku ostvarivanja prava na subvencioniranje najamnine za stan u stanovima namijenjenim za neprofitno-socijalno stanovanje, o upisu organičenja prava raspologanja i o davanju saglasnosti zakupcu Sudex-bus d.o.o. Gradačac na investiciono ulaganje na objektu Autobuske stanice, te Odluka o prodaji nekretnina (Ratan d.o.o.).

Usvojena su i dva izvještaja i to o ostvarenim rezultatima deminiranja, prikupljanja i uništavanja neeksplodiranih ubojitih sredstava na području grada Gradačac u 2021. godini, i o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku u gradskim službama za upravu Grada Gradačac za period od 01.01. do 31.12.2021. godine.

Na početku sjednice svečanu izjavu dao je Gradski pravobranilac Mersed Sokoljaković koji je, nakon provedene konkursne procedure, na prethodnoj sjednici Gradskog vijeća imenovan na četverogodišnji mandat. Podsjećamo, Sokoljaković je i u prethodnom mandatnom periodu bio Gradski pravobranilac Grada Gradačac, a mandat mu za naredene četiri godine počinje teći 30. januara.

Radio Gradačac

Comments are closed.

YouTube