Najnovije vijesti

U četvrtak 33. redovna sjednica Gradskog vijeća

19/03/2024 | objavio Radio Gradačac
U četvrtak 33. redovna sjednica Gradskog vijeća
GRADAČAC

U četvrtak 21.03.2024. godine u 09:00 sati u sali za sjednice Sportske dvorane u Gradačcu održat će 33. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Gradačac. Kolegij Gradskog vijeća predložio je dnevni red sa 29 tačaka.

D N E V N I R E D:

 1. 1. Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Gradačac za period od 01.01.- 31.12.2023. godine.
 2. 2. Izvještaj o izvršenju Budžetske rezerve Budžeta Grada Gradačac za period 01.01.2023. – 31.12.2023. godine.
 3. 3. Prijedlog odluke o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom radi oblikovanja gradevinske čestice.
 4. 4. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju javnog interesa, broj 01-04-261/23 („Službeni glasnik Grada Gradačac“, broj 9/23).
 5. 5. Prijedlog odluke o raspisivanju javnog oglasa za izdavanje u zakup poslovne prostorije u vlasništvu Grada Gradačac putem licitacije.
 6. 6. Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva za prikupljanje ponuda udruženja/organizacija za dodjelu u zakup poslovnih prostorija u vlasništvu Grada Gradačac.
 7. 7. Prijedlog rješenja o preuzimanju neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta radi privođenja trajnoj namjeni.
 8. 8. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o provođenju prostornog plana općine Gradačac za period 2008.-2028. godina.
 9. 9. Izvještaj o provedenim izborima za izbor članova vijeća mjesnih zajednica na području grada Gradačac.
 10. 10. Prijedlog odluke o imenovanju povjereništava u mjesnim zajednicama.
 11. 11. Prijedlog programa održavanja urbanog mobilijara na području grada Gradačac za 2024. godinu.
 12. 12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na cjenovnik usluga po Programu održavanja urbanog mobilijara na području grada Gradačac za 2024. godinu.
 13. 13. Prijedlog programa održavanja riječnih korita za 2024. godinu na području grada Gradačac (Mala Tinja, Stara Gradašnica i lateralni kanal).
 14. 14. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na cjenovnik usluga po Programu održavanja riječnih korita za 2024. godinu na području grada Gradačac (Mala Tinja, Stara Gradašnica i lateralni kanal).
 15. 15. Prijedlog programa izrade i održavanja horizontalne i vertikalne signalizacije na području grada Gradačac za 2024. godinu.
 16. 16. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na cjenovnik usluga po Programu izrade i održavanja horizontalne i vertikalne signalizacije na području grada Gradačac za 2024. godinu.
 17. 17. Prijedlog etičkog kodeksa izabranih zvaničnika Grada Gradačac.
 18. 18. Prijedlog rješenja o razrješenju dva člana Nadzornog odbora JP „Javno stambeno preduzeće Gradačac“ d.o.o.
 19. 19. Prijedlog rješenja o nominiranju dva člana Nadzornog odbora JP „Javno stambeno preduzeće Gradačac“ d.o.o. do okončanja procedure po javnom oglasu a najduže do 90 dana od dana imenovanja.
 20. 20. Prijedlog odluke o raspisivanju javnog oglasa za nominiranje dva člana Nadzornog odbora JP „Javno stambeno preduzeće Gradačac“ d.o.o.
 21. 21. Prijedlog rješenja o razrješenju člana Komisije za poljoprivredu i šumarstvo.
 22. 22. Prijedlog rješenja o imenovanju člana Komisije za poljoprivredu i šumarstvo.
 23. 23. Izvještaj o stanju lokalnih kategorisanih i nekategorisanih puteva na području grada Gradačac, sa planom popravke i sanacije.
 24. 24. Izvještaj o realizaciji programskih aktivnosti Gradonačelnika i radu jednice lokalne samuprave Grada Gradačac za 2023. godinu.
 25. 25. Informacija o realizaciji Programa rada Gradskog vijeća za 2023. godinu.
 26. 26. Informacija o stanju poljoprivrednog i šumskog zemljišta u vlasništvu Grada Gradačac sa prijedlogom mjera.
 27. 27. Informacija o realizaciji Adresnog registra – Projekta označavanja ulica i trgova nazivima i objekata brojevima na teritoriji grada Gradačac.
 28. 28. Informacija o realizovanim aktivnostima u 2023. godini Javno stambeno preduzeće Gradačac, a po zaključku Gradskog vijeća broj: 01-04-206/23 od 27.6.2023. godine.
 29. 29. Pitanja, prijedlozi i inicijative.

Materijale za 33. sjednicu Gradskog vijeća Grada Gradačac možete pogledati OVDJE.

 

Radio Gradačac / Gradsko vijeće Grada Gradačac

Comments are closed.

YouTube