Najnovije vijesti

U utorak 26. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Gradačac

22/06/2023 | objavio Radio Gradačac
U utorak 26. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Gradačac
GRADAČAC

Kolegij Gradskog vijeća Grada Gradačac na sjednici održanoj 22. 05.2023. godine donio je Zaključak o sazivanju i održavanju 26. redovne sjednice Gradskog vijeća.

Kako je saopćeno, 26. redovna sjednicu Gradskog vijeća Grada Gradačac za zakazana za 27.06.2023. godine (utorak), i održat će se u sali za sjednice Sportske dvorane u Gradačcu sa početkom rada u 9:00 sati.

Predsjedavajaći Gradskog vijeća, Mustafa H.Ađulović, je uputio poziv gradskim vijećnicima a  Kolegij je za ovu sjednicu predložio Dnevni red od 15 tačaka.

D N E V N I R E D:

 1. 1. Prijedlog poslovnika o radu Gradskog vijeća Gradačac.
 2. 2. Prijedlog odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana Porebrice u Gradačcu.
 3. 3. Prijedlog odluke o zasnivanju prava služnosti pristupnog puta na dijelu k.č.br.2372/2. k.o. Gradačac I.
 4. 4. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o organizovanju JU Centar za kulturu “Ahmed Muradbegović” Gradačac.
 5. 5. Prijedlog odluke o osnivanju Zdravstvenog savjeta Grada Gradačac.
 6. 6. Prijedlog rješenja o razrješenju člana Gradske izborne komisije Gradačac.
 7. 7. Prijedlog odluke o objavljivanju javnog oglasa za imenovanje članova Gradske izborne komisije Gradačac.
 8. 8. Izvještaj o nenaplaćenim prihodima Grada Gradačac sa prijedlogom mjera na poboljšanju naplate.
 9. 9. Izvještaj o radu mjesnih zajednica Grada Gradačac.
 10. 10. Preliminarni izvještaj o štetama u oblasti poljoprivredne proizvodnje, na stambenim objektima i objektima infrastrukture i klizištima, prouzrokovanih grádom i velikim kišnim padavinama maj/juni godine na području grada Gradačac.
 11. 11. Informacija o stanju sporta na području Grada Gradačac.
 12. 12. Informacija o zdravstvenom stanju stanovništva za 2022. godinu.
 13. 13. Informacija o stanju u JP „Javno stambeno preduzeće Gradačac“ d.o.o Gradačac sa prijedlogom mjera.
 14. 14. Javna rasprava po Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona.
 15. 15. Pitanja, prijedlozi i inicijative.

Meterijale za 26. redovnu sjednicu Gradskog vijeća Grada Gradačac možete pogledati i preuzeti OVDJE.

Radio Gradačac / Gradsko vijeće Grada Gradačac

Comments are closed.

YouTube