Najnovije vijesti

Usvojen Budžet Grada Gradačac za 2022. godinu

29/12/2021 | objavio Radio Gradačac
Usvojen Budžet Grada Gradačac za 2022. godinu
GRADAČAC

Danas je održana 11. redovna sjednica Gradskog vijeća Gradačac na kojoj su razmatrane 23 tačke dnevnog reda. Vijećnici su sa 24 glasa “za” i dva suzdržana podržali prijedlog Budžeta Grada Gradačac za 2022. godinu. Iznos gradskog budžeta za narednu godinu je 19.616.197 KM. Iako je tokom rasprave bilo uloženo nekoliko amandmana predlagač je većinu odbio, a jedan manji dio je uvršten u utvrđeni prijedlog Budžeta.

U Budžetu za 2022. godinu su po prvi puta planirana sredstva od 135.000 maraka za stimulisanje natalitetne politike kroz donacije za novorođenu djecu, te za pomoć djeci sa dijabetesom i djeci sa posebnim potrebama. U narednoj godini planirano je 70 hiljada maraka za 350 novorođenčadi i izdvajat će se po 200 KM za svako novorođeno dijete sa područja grada Gradačca.

U tekućim rashodima planirano je 120.000 KM za sufinasiranje međunarodnog IFAD projekta izgradnje poljoprivrednih objekata uz učešće za natkrivanje zelene pijace u Gradačcu, dok je za stimulisanje proljetne sjetve planirano 110 hiljada maraka.

Iz namjenskih sredstava zaštite i spašavanja planirana je nabavka sanitetskog vozila, sredstava veze za Službu Civilne zaštite i terenskog vozila za geodetsku službu. Kako je istaknuto, oko 3,5 miliona bit će izdvojeno za rekonstrukcije i investicijsko održavanje, od čega je milion KM namijenjen rekonstrukciji lokalnih puteva. Sredstva za sanaciju lokalnih puteva će biti dodjeljivana po javnom pozivu.

Za sufinasiranje UNDP-ovog projekta “Jačanje uloge mjesnih zajednica u FBiH” planirano je 120.000 KM za mjesne zajednice Zelinja Srednja, Kerep, Mionica 3 – Mahmut Mahala, Varoš  i Vida II.

Zanimljivo je da će za izradu Studije izvodivosti projekta toplifikacije s ciljem smanjenja zagađenosti biti izdvojeno 112 hiljada maraka, a o konkretnim koracima trebalo bi biti riječi početkom iduće godine kada se u očekuje dolazak delegacije EBRD-a u Gradačac.

Takođe, iduće godine planirano je ulaganje od 100 hiljada KM za sanaciju centralnog spomen-obilježja šehidima, poginulim borcima i civilnim žrtvama odbrambeno-oslobodilačkog rata od 1992-1995. godine.

Vijećnici su danas donijeli odluku o izmjenama Odluke o visini naknade paušala članovima Općinskog vijeća, volonterskog dodatka predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća, naknade članovima radnih tijela i OIK-a. Na ovaj način je omogućeno da se umanjenjem vijećničkih paušala, što je odlučeno na prethodnoj sjednici, obezbjede nedostajuća budžetska sredstva za stipendiranje učenika i studenata. U 2022. godini ukupna sredstva za stipendiranje će biti 134 hiljade maraka.

Za nastavak izgradnje azila za pse planirano je 25.000 maraka i dodatnih 40 hiljada za zbrinjavanje pasa lutalica. Izdvajanje za sport kroz javni poziv za sportske kolektive i institucije planirano je 595 hiljada maraka.

U narednoj godini planirano je da se od firme Belamionix sporazumno otkupi 2/3 vlasništva u iznosu od million i 59 hiljada maraka. To je ista cijena koju je Belamionix uplatio Gradu Gradačac za izgradnju poslovnog objekta i gradske garaže.

Vijećnici su usvojili prijedlog odluke o izvršenju Budžeta Grada Gradačac za 2022. godinu kao i odluke o davanju saglasnosti na sklapanje ugovora o dozvoljenom prekoračenju na transakcijskom računu.

Na današnjoj sjednici usvojen je prijedlog rješenja o imenovanju Gradskog pravobranioca Grada Gradačac. Ovim rješenjem je Mersed Sokoljaković imenovan za obavljanje ove funkcije u naredne četiri godine. 

Usvojen je prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu i sanitarnom minimum uz zaključak da Komisija za Statut i opća akta pripremi prečišćeni tekst odluke, koji će biti predložen za raspravu u narednoj godini. Ovaj zaključak je uvršten i u usvojeni Program rada Gradskog vijeća Grada Gradačac za 2022. godinu.

Vijećnici su usvojili prijedloge programa rada i poslovanja javnih ustanova i javnih preduzeća Grada Gradačac za 2022. godinu. Radi se o programima Banje “Ilidža”, Centra za socijalni rad, Javne biblioteke “Alije Isaković”, Centra za kulturu “Ahmed Muradbegović”, JP “Parkinzi “ i JP Stambeno preduzeće Gradačac.

Kako je u izjavi za RTV TK rekao Hajrudin  Mehanović, predsjedavajući Gradskog vijeća planirano je povećanje plaća za deset posto svim uposlenicima u javnoj upravi i javnim ustanovama kojima je Grad osnivač, a u skladu sa onim što je urađeno na nivou Tuzlanskog kantona.

Usvojeno je i nekoliko kadrovskih rješenja u nadzornim odborima javnih preduzeća i komisijama Gradskog vijeća. Vijećnici su usvojili prijedlog odluke o objavljivanju javnog oglasa za imenovanje dva člana Gradske izborne komisije Gradačac.

Radio Gradačac / Video RTV TK

Comments are closed.

YouTube