Najnovije vijesti

Usvojen Nacrt Budžeta Općine Gradačac za 2019. godinu u iznosu 14.917.640 KM

11/10/2018 | objavio Radio Gradačac
Usvojen Nacrt Budžeta Općine Gradačac za 2019. godinu u iznosu 14.917.640 KM
Gradsko vijeće

Općinsko Vijeće Gradačac je, na danas održanoj 17. radnoj sjednici, usvojilo Nacrt Budžeta za 2019. godinu u iznosu od 14.917.640 KM, od čega su redovni prihodi planirani u iznosu 13.071.950, a kapitalni primici, tj. primici od prodaje stalnih sredstava 1.845.690 KM.

Za tekuće rashode planirano je 9.891.540 KM, a za kapitalne izdatke 5.026.100 KM. Planiranja ulaganja u nabavku stalnih sredstava najvećim dijelom (69,60 %) čine ulaganja u rekonstrukciju i poboljšanja postojeće komunalne infrastrukture što se odnosi na puteve, industrijsku zonu, vodoprivredne objekte, uređenje vodotoka i slično. Kako stoji u obrazloženju Nacrta, ovi projekti se najvećim dijelom finansiraju iz kapitalnih transfera sa viših nivoa vlasti i od njihove realizacije zavisi i realizacija planiranih projekata.

Zbog nepripremljenog materijala sa dnevnog reda povučen je Prijedlog odluke o dodjeli općinskih priznanja u 2018. godini jer Komisija za priznanja i nazive nije imala kvorum na sjednici na kojoj je trebala usvojiti prijedlog ove odluke, a prijedlog Odluke o prodaji poslovnog prostora – Stara mljekara, sa dnevnog reda je povukla nadležna općinska služba, također zbog nepripremljenosti materijala.

Vijećnici su usvojili izmjene i dopune Budžeta za 2018. godinu kojim su prihodi povećani za oko 1,5 miliona KM, od čega se najznačajnija izmjena odnosi na transfer Vlade FBiH u iznosu milion KM za projektnu dokumentaciju, i obnovu i zaštitu kule „Zmaja od Bosne“, te 500 hiljada KM transfera Direkcije cesta FBiH.

Danas je usvojena i Odluka o uslovima i načinu držanja pasa te načinu postupanja sa napuštenim i izgubljenim psima na području općine Gradačac koja predviđa osnivanje skloništa za životinje i higijenskog servisa u roku od 6 mjeseci od usvajanja ove odluke.

Vijećnici su podržali Odluku o stipendiranju učenika i studenata za školsku 2018/19. godinu kojom je, nakon predloženog povećanja broja stipendija na samoj sjednici, predviđena dodjela 114 stipendija u ukupnom iznosu 98 hiljada KM. Usvojena je Odluka o nazivima i označavanju ulica, trgova i poslovnih zona i označavanju objekata brojevima na području općine, čime su se stvorile pretpostavke za uvođenje Adresnog registra za općinu Gradačac.

Zbog usaglašavanja teksta oko nabrajanja naseljenih mjesta na području općine Gradačac sa evidencijama koje koriste Federalni zavod za statistiku i Prostorni plan općine Gradačac, Vijeće je usvojilo Odluku o izmjeni Statuta Općine Gradačac u dijelu koji se odnosi na nazive naseljenih mjesta.

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim parkiralištima je preimenovan u nacrt, o čemu će se, kao i o nacrtu Budžeta, obaviti javna rsaprava u narednom periodu.

Bez rasprave usvojena je Odluka o prodaji nekretnina – Gradska garaža, kao i niz drugih akata uvrštenih u dnevni red današnje sjednice Općinskog vijeća.

Radio Gradačac

 

Comments are closed.

YouTube