Najnovije vijesti

Usvojen Nacrt budžeta za 2022. godinu, nije podržan Prijedlog Statuta Grada Gradačca

03/11/2021 | objavio Radio Gradačac
Usvojen Nacrt budžeta za 2022. godinu, nije podržan Prijedlog Statuta Grada Gradačca
GRADAČAC

Na jučerašnjoj 9. sjednici Gradskog vijeća usvojen  je Nacrt Budžeta Grada Gradačca za narednu godinu u iznosu od oko 18 i po miliona maraka. Istaknuto je da je Nacrt dobra osnova za izradu Prijedloga budžeta, o čemu slijedi jednomjesečna javna rasprava. U odnosu na ovogodišnji, budžet za 2022. godinu manji je za oko milion maraka.

Ukupno predviđena sredstva za finansiranje javnih rashoda u Budžetu za 2022. godinu iznose 18.488.321 KM i manja su za 5,72% ili za 1.121.776 KM u odnosu na sredstva koja se planiraju ostvariti u ovoj godini. Realizacija prihoda ovisit će i od transfera sa viših nivoa vlasti.

Podršku je dobio i Nacrt Odluke o izvršenju budžeta za narednu godinu koji sa Nacrtom Budžeta Grada Gradačac za 2022. godinu ide u javnu raspravu od 30 dana. Usvojen je Nacrt programa rada Gradskog vijeća Gradačac za 2022. godinu.

Vijećnici nisu odobrili Prijedlog Statuta Grada Gradačca, za čije je usvajanje bila je potrebna dvotrećinska većina. Nakon glasanja o amandmanima Klub vijećnika Socijaldemokrate BiH je najavio da neće podržati predloženi Statut Grada. Za Prijedlog Statuta Grada Gradačca je glasalo 18 vijećnika, što nije bilo dovoljno za njegovo usvajanje. Ovaj dokument se neće moći ponovo razmatrati u narednih šest mjeseci.

Vijećnici su podržali Prijedlog odluke o općim uslovima, postupku i kriterijima za ostvarivanje prava na stipendiju Grada Gradačac, koji je dopunjen amandmanima prihvaćenim od strane predlagača. Odlukom se daje mogućnost učenicima i studentima i javnih i privatnih škola i univerziteta da apliciraju za stipendiju.

Podržane su i izmjene Odluke o bezbjednosti saobraćaja na putevima općine Gradačac kojom je definisan režim saobraćaja za autobuski prevoz učenika u užem gradskom području, organozovani vanlinijski prevoz kada su u pitanju turističke posjete i sportski kolektivi u pristupu sportskoj dvorani. Donesen je zaključak da se pripremi prečišćen tekst ove odluke jer je pretrpjela brojne izmjene.

Usvojen je Nacrt programa izgradnje puteva na području grada Gradačac za period 2022.-2026. godinu koji će također ići na javnu raspravu u narednih 45 dana. Mjesne zajednice će imati mogućnost da dostave prijedloge ali i pokrenu inicijativu o izmjeni Odluke o učešću građana u finasiranju izgradnje puteva.

Vijećnici su nakon rasprave usvojili prijedlog rješenja o naknadnoj saglasnosti Gradskog vijeća na investiciono ulaganje u Sportsku dvoranu. Kako je pojašnjeno iz nadležne gradske službe, saglasnost Vijeća je tražena zbog javnog interesa za razvoj sporta u Gradačcu i neophodnosti da se nastave aktivnosti prilikom ulaska JP Parkinzi u objekat sportske dvorane.

Posebna pažnja posvećena je razmatranju Izvještaja o nenaplaćenim prihodima Grada Gradačac sa prijedlogom mjera na poboljšanju naplate. Trenutna potraživanja su preko milion KM a naplaćeno je oko 20 hiljada maraka. Vijećnici su akcenat stavili na neneplaćena potraživanja od firmi Gradačački sajam i Nova pijaca. Usvojen je zaključak da se s ciljem zaštite imovine i osiguranja naplate potraživanja prilikom sklapanja ugovora osiguraju sve potrebne mjere uključujući mjenicu i bankarsku garanciju.

Vijeće je dalo saglasnost na nabavku dva sanitetska vozila, koja će biti finasirana donatorskim sredstvima i upoznato sa inicijativom za otvaranje hemodijaliznog centra u Domu zdravlja Gradačac. Zatraženo je od menadžmenta Doma zdravlja da pripremi informaciju o potrebnim sredstvima i ulaganjima za otvaranje hemodijaliznog centra. Vijećnici su informisani o stanju socijalne zaštite na području grada Gradačac kao i o stanju na deponiji Višnjik.

Na jučerašnjoj sjednici Gradskog vijeća usvojeni su Prijedlog rješenja o imenovanju članova Upravnog odbora JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje „Ilidža“ Gradačac ispred Ministarstva zdravstva TK, Prijedlog rješenja o imenovanju člana Upravnog odbora JZU Dom zdravlja Gradačac te imenovanju člana Upravnog odbora JU Apoteka Gradačac također ispred Ministarstva zdravstva TK.

Na početku zasjedanja predlagač je sa dnevnog reda povukao tačke o prodaji stana i zamjeni nekretnina koja se odnosi na OŠ Hasan Kikić. Predsjedavajući Gradskog vijeća Hajrudin Mehanović informisao je prisutne da je vijećnik Dženad Klopić iz PDA podnio neopozivu ostavku i do izjašnjavanja Centralne izborne komisije (CIK) BiH ovo predstavničko tijelo će raditi sa 29 vijećnika.

Radio Gradačac / video: RTVTK

Comments are closed.

YouTube