Najnovije vijesti

Usvojeno Rješenje o dodjeli zemljišta za školu na Požarikama uz naknadu od 44.336 KM

28/02/2019 | objavio Radio Gradačac
Usvojeno Rješenje o dodjeli zemljišta za školu na Požarikama uz naknadu od 44.336 KM
Gradsko vijeće

U Gradačcu je danas održana 21. radna sjednica Općinskog vijeća, a nakon nje i Svečana sjednica u povodu 1. marta Dana nezavisnosti BiH. Najviše pažnje vijećnika izazvale su Izmjene i dopune Budžeta Općine za 2019. godinu i dva akta koja se odnose na zemljište na kojem je izgrađena Područna osnovna škola na Požarikama, a to su Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o uspostavi prava građenja na nekretnini u vlasništvu općine Gradačac i Prijedlog rješenja o utvrđivanja prava vlasništva na predmetnoj parceli, koji su usvojeni nakon duže rasprave.


Općinski budžet je današnjim izmjenama i dopunama uvećan za 100.000 KM, a pretrpio je i nekoliko preraspodjela unutar budžetskih kodova.

100.000 KM od sredstava od GSM licence sa federalnog nivoa, Budžetom je usmjereno za rekonstrukciju ulice Hazna, a 40.000 je izdvojeno za kupovinu zemljišta za nogometno igralište u MZ Jelovče Selo.

Rebalansom Budžeta su, između ostalog, uvećani izdaci za tekuće rashode Općinskog vijeća na ekonomskim kodovima za rad komisija ovog predstavničkog tijela (13.000 KM), Izborne komisije (1.000 KM), naknade skupštinskim zastupnicima (29.000 KM) i pripadajućim naknadama, doprinosima i porezima (5.500 KM) u ukupnom iznosu 48.500 KM.

Kompletne Izmjene i dopune budžeta možete pogledati na sljedećem LINKU

Općinsko vijeće je donijelo Rješenje kojim se utvrđuje pravo vlasništva u korist OŠ „Ivan Goran Kovačić“ na zemljišu u MZ Požarike na kojem je izgrađena područna škola uz naknadu od 44.336 KM koju je Škola dužna platiti u roku od 90 dana.

Kompletno Rješenje sa detaljnim obrazloženjem možete pročitati na sljedećem LINKU.

Zbog ozbiljnosti situacije u kojoj se našlo JP Veterinarska stanica Gradačac na početku sjednice u dnevni red je uvršten i Izvještaj o stanju u ovom preduzeću jer je upitna mogućnost njegovog daljeg obavljana djelatnosti u skladu sa važećom regulativom. Nakon rasprave usvojen je zaključak da nadležna služba Općine za narednu sjednicu pripremi prijedlog mjera za prevazilaženje nastale situacije u ovom preduzeću.

Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o bezbijednosti  saobraćaja na putevima općine Gradačac preimenovan je i razmatran u nacrtu, tako da će građani i drugi zainteresovani subjekti imati priliku dati svoje prijedloge i sugestije po pitanju zabrane saobraćaja u ulici H.K. Gradaščevića.

Sa dnevnog reda je povučen Prijedlog Rješenja o davanju saglasnosti na Pravilnik o radu Komisije za utvrđivanje prometne vrijednosti nepokretnosti i prava.

Vijećnici su, između ostalog, usvojili i prijedoge odluka o: izmjeni i dopuni Poslovnika o radu Općinskog vijeća Gradačac: raspisivanju javnog oglasa za imenovanje jednog člana OIK-e Gradačac, sa javnim oglasom;  prodaji nekretnina neposrednom pogodbom (“GRAD-LUX” d.o.o) i prodaji nekretnina neposrednom pogodbom (Aščić Dževad).

Imenovani su članovi  upravnih odbora JZU, čiji je osnivač Općinsko vijeće Gradačac, ispred Ministarstva zdravstva TK-a, na period do 90 dana od dana imenovanja, u Domu zdravlja, Banji „Ilidži“ i Apoteci.

Usvojeno su i programi iz djelatnosi komunalnih usluga:  Program obavljanja komunalnih usluga za održavanje gradske čistoće za 2019. godinu, Program održavanja riječnih korita i lateralnog kanala za 2019. godinu na području općine Gradačac (Mala Tinja, Stara Gradašnica i lateralni kanal), Program izrade i održavanja horizontalne i vertikalne signalizacije na području užeg dijela grada Gradačca, Programa popravki i održavanja urbanog mobilijara, klupa, mostova i kanti za smeće na javnoj gradskoj površini, sa nekoliko zaključaka i prijedloga vijećnika u cilju poboljšanja usluga i radova predviđenih programima.

Vijeće je također usvojilo Izvještaj o  stanju lokalnih kategorisanih i nekategorisanih cesta na području općine Gradačac za 2018. godinu sa prijedlogom mjera za otklanjanje nedostataka u 2019. godini, Izvještaj o stanju poljoprivrede na području općine Gradačac, Izvještaj o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku u općinskim službama za upravu Općine Gradačac za period 01.01.– 31.12.2018. godine, Informaciju o rezultatima mjerenja zadovoljstva građana javnim uslugama i Informaciju o održanim sjednicama Skupštine JP “Komunalac” d.d..

Nakon radne održana je i Svečana sjednica OV u povodu 1. marta Dana nezavisnosti BiH na kojoj je podnesen prigodan referat o historijskom značaju ovog datuma za opstanak BiH kao države i mjestu Gradačca u kontekstu odbrane BiH u odbrameno oslobodilačkom ratu i poslijeratnom razvoju.

Delegacije izvršne i predstavničke vlasti, te boračkih udruženja položile su cvijeće na Centralnom spomen obilježju šehidima, poginulim borcima i civilnim žrtvama odbrambeno-oslobodilačkog rata od 1992-1995. godine i Spomen obilježju poginulim borcima NOR-a 1941-1945. sa spomen kosturnicom.

Radio Gradačac

Comments are closed.

YouTube