Najnovije vijesti

Uvojene odluke o cijeni vode i odvoza smeća

28/04/2023 | objavio Radio Gradačac
Uvojene odluke o cijeni vode i odvoza smeća
GRADAČAC

Jučer je održana 24. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Gradačac na kojoj su usvojeni prijedlozi odluke o usvajanju Strategija razvoja grada Gradačac 2023-2027. godina i odluke o zauzimanju stava u daljem postupku zastupnika – Gradskog pravobranilaštva Grada Gradačac, u parničnim postupcima sa „Novom pijacom“ d.o.o. Gradačac.

Podržana je Informacija o vodosnadbijevanju na području grada Gradačac – Projekt vodosnabdijevanja Gradačac te prijedlozi rješenja o davanju saglasnosti na cijene vodnih usluga za 2023. godinu i odluke o subvencioniranju troškova potrošnje vode.

Izmjene se uglavnom odnose na povećanje cijene vodnih usluga za pravna lica a za  sve korisnike uvećana je naknada i taksa za priključenje na vodovodnu mrežu. Projekat izgradnje vodovodnog sistema u južnom dijelu grada (područje Zelinje, Kerep, Rajska) je završen, te usvajanjem ovog cjenovnika prestaje važiti odluka o plaćanju naknade za priključak u mjesečnim iznosima u idućih 6 godina. 

Vijećnici su usvojili Prijedlog rješenja o davanju saglasnosti na Cjenovnik odvoza komunalnog otpada za 2023.  godinu. Prema novom cjenovniku odvoz smeća za domaćinstva će se umjesto dosadašnjih 9 naplaćivati 12 KM mjesečno.

Vijeće je upoznato o zaštiti od požara na području grada Gradačac za 2022. godinu sa prijedlogom mjera. Donesen je zaključak da se pripremi prijedlog dopune Odlike o komunalnom redu kojom bi se dodatno regulisala oblast zaštite od požara, odnosno paljenje otpada, trave i nesavjesno rukovanje vatrom.

Gradsko vijeće je razmatralo i usvojilo Izvještaj o stanju poljoprivrede na području grada Gradačac, kao i Izvještaj o kontroli provođenja odredbi Ugovora o privremenom korištenju i raspolaganju objektom Sportske dvorane sa pripadajućim zemljištem i pratećim sadržajima, do donošenja konačne odluke Gradskog vijeća. Usvojeni su  Izvještaj o načinu upravljanja i održavanja sportskog objekta u izgradni Stadiona “Banja Ilidža” i Izvještaj Komisije za vršenje nadzora korištenja i stanja u kome se nalazi objekat Autobuske stanice u Gradačcu.

Vijećnici su nakon obavljene rasprave usvojili Izvještaj Komisije za vršenje nadzora korištenja i stanja u kome se nalazi krug “Gradine”, cjelokupni objekat “Gradine” i objekat “Lovac” sa parking prostorom ispred “Gradine”. Uz zaključake da se formira stalna komisija Vijeća koja bi vodila računa o zaštiti kulturno-historijskog nasljeđa i nacionalnih spomenika te da se uputi poziv državnoj Komisiji za zaštitu nacionalnih spomenika u BiH koja bi utvrdila da li je došlo do narušavanja izgleda Graditeljske cjeline – Stari grad u Gradačcu. Ovaj nacionalni spomenik čine: bedemi, objekti unutar bedema – Gornji grad sa kulom Husein–kapetana Gradaščevića i Donji grad sa sahat–kulom, zgradom Gradske biblioteke, radio-stanice i muzeja, zgradom gimnazije i predmetima iz muzejske zbirke koji su upisani u inventarnu knjigu  Muzeja.

Na vijećničkim klupama bila je Informacija o stanju zaposlenosti, odnosno nezaposlenosti i stvarnim potrebama kadrova u privredi na području grada Gradačac. Gradsko vijeće je upoznato sa Informacijom o jezeru Hazna, te Informacijom o stanju u oblasti turizma na području grada Gradačac.

Radio Gradačac

Comments are closed.

YouTube