Najnovije vijesti

VLADA TK: Milion KM za stimulaciju nataliteta

21/07/2020 | objavio Radio Gradačac
VLADA TK: Milion KM za stimulaciju nataliteta
Tuzlanski kanton

Održana 52. redovna sjednica Vlade TK

1 milion KM za stimulaciju nataliteta

Na današnjoj sjednici Vlada je utvrdila prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom. Ovim izmjenama stvaraju se zakonske pretpostavke za realizaciju prava na jednokratnu novčanu pomoć za porodice sa troje i više djece. Podsjećamo, Vlada je u Budžetu Tuzlanskog kantona osigurala 1.000.000,00 KM za realizaciju ovog prava, odnosno stimulaciju nataliteta. Prijedlogom izmjena i dopuna Zakona predviđena je jednokratna novčana pomoć za porodice sa troje i više djece se ostvaruje u visini koja ne može biti manja od prosječne plaće. Ovo pravo imaju porodice za treće i svako slijedeće dijete rođeno u kalendarskoj godini za koju su obezbjeđena sredstva u budžetu Kantona. Iznos jednokratne novčane pomoći za svaku kalendarsku godinu utvrđivat će Vlada Kantona posebnom odlukom, najkasnije 90 dana od dana donošenja budžeta Kantona.

Stvaranje preduslova za minimiziranje negativnih posljedica u poljoprivredi

Vlada je danas utvrdila i prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju Tuzlanskog kantona. Ovim izmjenama se Vlada Tuzlanskog kantona nastoji pomoći razvoj poljoprivrede na području našeg kantona, te utjecati na smanjenje negativnih posljedica koje su na poljoprivredne proizvođače ostavile nedavne vremenske neprilike, kasni proljetni mrazevi i grad tokom proizvodne godine. Ove neprilike su znatno utjecale na smanjenje rodnosti ali i kvalitet voća na području Tuzlanskog kantona. Imajući u vidu navedeno, a kako bi poljoprivrednim proizvođačima pomogla u prevazilaženju teških posljedica ovog nevremena, Vlada i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede su pripremili prijedlog izmjena i dopuna postojećeg Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju, čime je umjesto dosadašnje jedinice mjere (tona) kod izračunavanja obima poslovanja poljoprivrednog gazdinstva kao jedinica mjere propisan hektar, te je koeficijent kao i poticana količina preračunata u hektar. Treba napomenuti da je i u Federalnom Zakonu o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju, kod izračunavanja ukupnog obima poslovanja poljoprivrednog gazdinstva kao jedinica mjere za voćarske kulture, propisan hektar, pa se u ovom slučaju može reći i da se radi o usaglašavanju odredbi koje se tiču poticajne politike.

Usklađivanje zakonske regulative

Na današnjoj sjednici Vlada je utvrdila prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama Tuzlanskog kantona. Ovim izmjenama Vlada i resorno ministarstvo su pristupili s ciljem usklađivanja odredbi Zakona sa odredbama Zakona o stvarnim pravima, a prije donošenja Odluke na osnovu koje će se vršiti promjene upisa u zemljišnim knjigama i katastarskim operatima. Osim toga, Ministarstvo ima zakonsku obavezu određivanja granica vodnog dobra za vode II kategorije na području Tuzlanskog kantona, te je potrebno uskladiti Zakon sa odredbama Zakona o vodama FBiH i Pravilnikom o načinu određivanja granica vodnog dobra i o postupku utvrđivanja pripadnosti zemljišne čestice javnom vodnom dobru. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama Tuzlanskog kantona je upućen Skupštini Tuzlanskog kantona na dalje postupanje.

Ostale odluke

Vlada je danas dala saglasnost na odluke Kantonalnog štaba civilne zaštite o odobravanju po 15.000,00 KM gradovima Gradačac i Gračanica, te Općini Kladanj, kao hitne intervencije uslijed djelovanja prirodne nesreće uzrokovane gradom (ledom), poplavama i klizištima u 2020. godini.

Na današnjoj sjednici Vlada je dala saglasnost na Program utroška sredstava prikupljenih po osnovu Zakona o šumama za 2020. godinu. Radi se o dokumentu kojim se omogućava finansiranje čuvarske službe pri Kantonalnoj upravi za šumarstvo.

Službenici policije Tuzlanskog kantona su tokom mjeseca juna pronašli i evidentirali oko 1800 migranata, koji kod sebe nisu imali identifikacione dokumente, ili potvrdu o iskazanoj namjeri podnošenja zahtjeva za azil, sa dokazom o prijavi adrese boravka, navodi se u danas usvojenoj Informaciji o aktualnoj situaciji u vezi sa migrantima na području Tuzlanskog kantona, koji je danas prihvatila Vlada Tuzlanskog kantona. Prema državi porijekla pronađenih migranata, policijski službenici su, na osnovu podataka koje o sebi daju migranti, došli do saznanja da najviše migranata dolazi iz Pakistana 715, Afganistana 664, Bangladeša 173, Maroko 35, Indije, Iraka i Irana po 23, Sirije 22, Libije 11, Alžira 8, Kameruna 6, Palestine 5, Egipta 4, Sudana 3 i Somalije l. U toku mjeseca juna evidentirano je 20 sigurnosno interesantnih događaja u kojim su učestvovali migranti. Pet događaja zadokumentovano je podnošenjem Izvještaja o učinjenom krivičnom djelu, a radi se o po jednom krivičnom djelu ubistva, nanošenje teških tjelesnih ozljeda, nanošenje teških tjelesnih ozljeda u pokušaju, razbojništvo i razbojništvo u pokušaju, navodi se u Informaciji.

Vlada je danas odobrila 5.000,00 KM Udruženju građana Klub specijalnih sportova „Tuzla“ za sufinansiranje manifestacije Državnog prvenstva u atletici za osobe sa posebnim potrebama „Kraljica sporta i sa nama“ koje će se održati 18. septembra 2020. godine u Tuzli.Istim iznosom sredstava Vlada je danas podržala organizacije Međunarodnog sajma ruralnog stvaralaštva „Tarevci“ 2020, koji je organizirala Opšta poljoprivredna zadruga „Tarevci“. Također, Vlada je odobrila 1.300,00 KM Udruženju građana Društvo socijalnih radnika Tuzlanskog kantona za sufinansiranje manifestacije obilježavanja Međunarodnog dana socijalnog rada koja će se održati 24.07.2020. godine u Tuzli.

Vlada je danas odobrila i usmjeravanje transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2020. godinu. Na ime sufinansiranja troškova završetka unutrašnjih radova na fiskulturnoj sali i svlačionicama OŠ „Musa Ćazim Ćatić“ Zelinja Donja – Gradačac 6.140,16 KM je ovoj školi dodijelio Grad Gradačac.

Vlada je danas razmatrala i usvojila izvještaje o radu Javne ustanove Muzej istočne Bosne Tuzla, Javne ustanove Specijalna biblioteka „Behram – beg“ u Tuzli, a zbog evidentnog pada u segmentu kulturno-obrazovne djelatnosti, naučno – istraživačkog i izdavačkog rada, smanjenja obima međuarhivske i međunarodne saradnje, kao i pada vlastiti prihoda  Vlada je odbila da prihvati Izvještaj Javne ustanove Arhiv Tuzlanskog kantona za period 01.01. – 31.12.2019. godine.

Vlada je danas prihvatila mišljenja Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK-a na prednacrt Zakona o vijeću zaposlenika i nacrt Zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca. Ovim mišljenjima Ministarstvo se izjasnilo da podržava ovaj prednacrt, uz priložene primjedbe i prijedloge.

Na današnjoj sjednici Vlada je dala saglasnost na Pravila Javne ustanove Arhiv Tuzlanskog kantona. Imajući u vidu činjenicu da su važeća Pravila Arhiva donesena još 2002. godine, ukazala se potreba za donošenjem novih Pravila Arhiva usklađenih sa zakonskim i drugim propisima koji su na snazi, a koji se primjenjuju u radu Javne ustanove Arhiv Tuzlanskog kantona.

Vlada je danas Skupštini Tuzlanskog kantona predložila da imenuje predsjednika i članove Savjeta za izdavanje udžbenika i drugih nastavnih sredstava. Savjet predlaže upotrebu udžbenika na prijedlog Stručne komisije, izuzev udžbenika i drugih nastavnih sredstava koje je odobrilo Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke. Također, Ministarstvo je raspisalo konkurs za pribavljanje rukopisa „Dodatak udžbenika historije za deveti razred devetogodišnje osnovne škole“ koji treba obraditi nastavnu cjelinu/temu „BiH od 1992. godine do kraja XX vijeka“ u skladu sa Nastavnim planom i programom za deveti razred devetogodišnjeg obrazovanja. Kako bi Ministarstvo, odobrilo upotrebu ovog rukopisa, ali i udžbenike za koje postoji potreba, neophodno je prvobitno imenovati Savjet.

Zbog tehničke izmjene u datumu od kada počinje primjena nedavno (07.07.2020.godine) donesene Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Pozitivnoj listi lijekova Tuzlanskog kantona, Vlada je danas donijela izmjene i dopune navedene odluke.

Univerzitetu u Tuzli Vlada je danas dala saglasnost za raspisivanje konkursa za izbor u naučno – nastavna i saradnička zvanja, bez zasnivanja radnog odnosa.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas odredila punomoćnike državnog kapitala koji, u ime osnivača, vrše funkciju Skupštine Javnog preduzeća Radio – televizija  Tuzlanskog  kantona  d.o.o., imenovala upravne odbore Javne ustanove Muzej istočne Bosne Tuzla, Javne ustanove Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog  naslijeđa Tuzlanskog kantona i JZU Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica na period od četiri godine.

Radio Gradačac / Vlada Tuzlanskog kantona

Comments are closed.

YouTube