Najnovije vijesti

VLADA TK: Odobrena inicijalna sredstva javinim zdravstvenim ustanovama

16/04/2020 | objavio Radio Gradačac
VLADA TK: Odobrena inicijalna sredstva javinim zdravstvenim ustanovama
Tuzlanski kanton

Vlada je danas dala saglasnost na Odluku Kantonalnog štaba civilne zaštite o kriterijima, namjeni i iznosu potrebnih inicijalnih sredstva javnim zdravstvenim ustanova na području Tuzlanskog kantona. Ukupna inicijalna sredstva za ove namjene predviđena su u iznosu do 1.300.000 KM.

Ovom Odlukom utvrđeni su kriteriji, namjena i iznos potrebnih inicijalnih sredstva, koja se imaju obezbjediti javnim zdravstvenim ustanovama na području Tuzlanskog kantona u cilju osiguranja kontinuiranog (nesmetanog) pružanja usluga iz obaveznog zdravstvenog osiguranja osiguranim licima Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona u situaciji pandemije virusa COVID 19.

Kriterij za raspodjelu sredstva utvrđen je na bazi broja medicinskog osoblja angažovanog u javnim zdravstvenim ustanovama na prevenciji i suzbijanju virusa COVID 19, korigovan za broj osiguranih lica Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona i minimalnog iznosa inicijanih sredstva potrebnih po zdravstvenoj ustanovi.

Utvrđena sredstava za materijalno zbrinjavanje osoba u stanju socijalne potrebe i socijalno ugroženih

Vlada je danas dala saglasnost na Program raspodjele sredstava za materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe za 2020. godinu. Ovim Programom utvrđena je raspodjela ukupno 237.000,00 KM, koliko je Budžetom Tuzlanskog kantona za 2020. godinu planirano za materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe. Sredstva se raspoređuju organizacijama/udruženjima za podršku realizacije projekata.

Za projekte prevencije siromaštva i podrške materijalno neobezbijeđenim pojedincima i porodicama u vidu dodjele prehrambenih i higijenskih paketa i ogrjeva je planirano 55.000 KM, za podršku djeci i mladima sa višestrukim i najtežim oblicima invaliditeta kroz provođenje procesa habilitacije i rehabilitacije, usluga boravka i drugih vaninstitucionalnih usluga podrške i usluga ranog rasta i razvoja 50.000 KM, za osnaživanje osoba sa invaliditetom, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje i druge oblike usluga i podrške ovim licima i njihovim porodicama, a koje preveniraju institucionalni smještaj osoba sa invaliditetom 38.000 KM.

Za podršku pojedincima i porodicama, koji zbog posebnih okolnosti trebaju podršku (poremećeni porodični odnosi, problemi u vaspitanju djece i u odnosima roditelja i djece, problemi rizičnih ponašanja djece i omladine, nasilja u porodici i u drugim kriznim situacijama) putem savjetovanja, usluga sigurne kuće, specifičnih tretmana, razvoja hraniteljstva i drugih  vaninstitucionalnih oblika zaštite koji jačaju instituciju porodice je predviđeno 40.000 KM.

A za poboljšanje kvaliteta življenja starijih lica putem vaninstitucionalnih usluga, usluga pomoći i njege u kući i drugih oblika podrške planirane 54.000 KM. Donesenim programom precizirani su i kriteriji za bodovanje projekata, a na osnovu čega će se izvršiti raspodjela sredstava.

Vlada je danas donijela i Program o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2020. godinu „Materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih“. Za ove namjene Budžetom Tuzlanskog kantona za 2020. godinu je predviđeno 204.800,00 KM.

Program obuhvata sufinansiranje troškova električne energije raseljenim licima smještenim u izbjegličkim naseljima i kućicama Holandske Vlade, za što su planirane 94.800,00 KM, sufunansiranje troškova nabavke ogrjeva (uglja, drva) raseljenim licima smještenim u izbjegličkim naseljima i najugroženijim raseljenim porodicama u individualnom smještaju, za što je planirano 90.000,00 KM, te sufunansiranje troškova socijalno neprofitnog stanovanja za što je planirano 20.000,00 KM.

Radio Gradacac / Vlada TK

Comments are closed.

YouTube