Najnovije vijesti

Vlada TK podržala stambeno zbrinjavanje 87 mladih bračnih parova i smještaj 129 djece u predškolske ustanove

18/11/2021 | objavio Radio Gradačac
Vlada TK podržala stambeno zbrinjavanje 87 mladih bračnih parova  i smještaj 129 djece u predškolske ustanove
Tuzlanski kanton

Održana 32. vanredna sjednica Vlade TK

Kapitalnim ulaganjima posebna pažnja posvećena i pravosudnim institucijama

Na današnjoj vanrednoj sjednici Vlada je, u skladu sa ranije donesenim Programom rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava za 2021. godinu, donijela odluke o odobravanju sredstava za kapitalne projekte u kantonalnim ustanovama i institucijama. Investicije usmjerene prema pravosudnim institucijama pokazuju koliko Vlada Tuzlanskog kantona posvećuje pažnje ovoj oblasti. Sa danas odobrenih 138.835 KM, ukupna izdvajanja za kapitalne investicije u pravosudnim institucijama i ustanovama iznose 585.095 KM. U oblasti kulture odobreno je 44.080 KM za JU Muzej istočne Bosne, od čega je 30.000 namijenjeno za građevinske radove na započetoj rekonstrukciji zgrade. Ovim su ukupna izdvajanja za ovu ustanovu kulture povećana na 180.000 KM. Također, za  JU Narodno pozorište Tuzla je, za potrebe unutrašnjih radova, danas odobreno 26.000 KM. Za nabavku uređaja za klimatizaciju Velike sale JU BKC Tuzla odobreno 7.000,00 KM, a za zamjenu vrata na objektu 6.000,00 KM je odobreno JU Arhiv TK. JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja je za zamjenu stolarije i rekonstrukciju WC-a odobreno 30.000 KM.

Podsjećamo Vlada je rebalansom Budžeta i izmjenama Programa rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava za 2021. godinu ukupno planirana sredstva povećala za 1,4 miliona KM, čime su ukupna izdvajanja za kapitalne investicije dosegla 3,9 miliona KM.

184.000,00 KM za sufinansiranje manifestacija kulture i izdavaštvo

Vlada Tuzlanskog kantona je danas dala saglasnost na Odluku Ministra za kulturu, sport i mlade o odobravanju ukupno 184.000,00 KM korisnicima sredstava za sufinansiranje programa/projekata manifestacija kulture i programa/projekata izdavačke djelatnosti. Od ovog iznosa 165.000,00 KM se odnosi na sufinansiranje projekata manifestacija kulture, a 19.000,00 KM za projekte izdavačke djelatnosti. Komisija za odabir korisnika je konstatovala da od ukupnog broja aplikacija, njih 66 programa/projekata manifestacija kulture i 17 programa/projekata izdavačke djelatnosti ispunjavaju uslove, te je u skladu sa vrednovanjem predložila iznose za sufinansiranje programa/projekta.

Vlada podržala stambeno zbrinjavanje 87 mladih bračnih parova i smještaj 129 djece u predškolske ustanove

Vlada je danas dala i saglasnost na Odluku o odobravanju finansijskih sredstava korisnicima, iznosima i namjeni finansijskih sredstava u okviru Javnog poziva za odabir korisnika sredstava sa pozicije „Podrška mladima“ u 2021.godini. Za subvencioniranje kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje mladih, subvencioniranje troškova mladima za smještaj i boravak djece u predškolskim ustanovama i za finansiranje i sufinansiranje projekata omladinskih udruženja Vlada TK i Ministarstvo za kulturu, sport i mlade osigurali su ukupno 240.000,00 KM. Programom subvencioniranja kamata za stambeno zbrinjavanje mladih bit će podržano 87 aplikanata čije su prijave ispunjavale uslove raspisanog javnog poziva. Također, Vlada će, subvencioniranjem troškova za smještaj i boravak djece u predškolskim ustanovama, podržati i 129 djece mladih bračnih parova. Osim navedenog, Vlada će podržati i 11 projekata omladinskih udruženja.

Više od 300.000 KM za predškolske ustanove u Kantonu

Vlada je danas dala saglasnost na Odluku Ministarstva obrazovanja i nauke o utvrđivanju Kriterija za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice „Predškolski odgoj i obrazovanje“. Od ukupno planiranih 304.500,00 KM, za nabavku didaktičkog materijala, planirano je 60.000 KM, za nabavku općih sredstava i učila 40.000, 00 KM, a za investiciona ulaganja, rekonstrukcije, izgradnje i dogradnje, 204.500,00 KM.

90% osoba preminulih od posljedica COVID 19 nisu bili vakcinisani

Vlada je danas prihvatila Informaciju Ministarstva zdravstva o epidemiološkoj situaciji na području Tuzlanskog kantona u periodu od 1. august – 14.novembar 2021.godine. U navedenom periodu u zdravstvenim ustanovama na području Tuzlanskog kantona prikupljena su 33.602 uzorka za obradu PCR metodom. Od toga je kod 7.347 uzoraka potvrđen novi SARS-CoV-2 virus. U odnosu na evidentirane rezultate PCR testiranja evidentno je usložnjavanje epidemiološke situacije početkom mjeseca septembra. Prikazano epidemiološko stanje ukazuje da se nakon skoka procenta pozitivnih uzoraka u trećoj sedmici septembra u naredne dvije sedmice situacija blago stabilizirala, ali da je početak oktobra donio novo pogoršanje epidemiološke situacije što ukazuje na povećanu lokalnu transmisiju. Takav trend zadržao se do kraja navedenog perioda. U ovom periodu 995 osoba je trebalo bolničko liječenje, a preminulo je 316 osoba. Na osnovu podataka JZU UKC-a, vidljivo je da  90% umrlih nisu bili vakcinisani. Prisustvo više hroničnih bolesti je takođe jedan od faktora koji direktno utiče na smrtni ishod, navodi se u današnjoj informaciji. Smrtni ishod je u 84% slučajeva registriran u dobnoj skupini starijih od 65 godina.

Kada je u pitanju obrazovani sistem, u osnovnim školama se 545 učenika nalazi u izolaciji zbog COVID-a. Kod 145 učenika osnovnih škola je potvrđen COVID, što je 0,39 % od ukupnog broja učenika. COVID je preboljelo 207 učenika osnovnih škola. U srednjim školama je 261 učenik u izolaciji zbog COVID-a, a kod njih 109 je potvrđen COVID. To je 0,75% od ukupnog broja učenika. COVID su preboljela 544 učenika srednjih škola. Od ukupnog broja nastavnog osoblja u školi je trenutno registrirano 1,50% pozitivnih (75). COVID su preboljela 622 nastavnika, dok ih je u izolaciji zbog COVID-a njih 77.

Na području Tuzlanskog kantona do sada je aplicirano 200.110 doza vakcina, od čega je 107.311 osoba vakcinisano prvom dozom vakcine, 92.626 osoba vakcinisano sa obje doze vakcine protiv COVID-19, dok su 173 osobe primile i treću dozu.

Povećanje sredstava za programe boračko – invalidske zaštite

S obzirom da su da su rebalansom Budžeta Tuzlanskog kantona, odobrena određena finansijska sredstva u svrhu provođenja programa dopunskih prava boračko invalidske zaštite, Vlada Tuzlanskog kantona je na današnjoj sjednici donijela Program korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko – invalidske zaštite u 2021. godini. U tom kontekstu najviše odobrenih sredstava je planirano za nastavak isplate novčane egzistencijalne naknade. Radi se o raspodjeli 17.944000,00 KM koliko je Budžetom TK predviđeno za ostvarivanje dopunskih prava boraca i članova njihovih porodica. Najznačajniji finansijski segmenti u Programu, a koji imaju za cilj pomoć borcima i članovima odnose se na nabavku ortotsko – protetskih pomagala i drugih pomagala, za ratne vojne invalide Tuzlanskog kantona, za što je obezbjeđeno 1.166.000,00 KM. Za isplatu mjesečne novčane egzistencijalne naknade nezaposlenim demobilisanim braniocima, je osigurano 10.030.000,00 KM, što je povećanje za nešto više od 400.000 KM, u odnosu na prvobitni plan. Za osiguravanje povoljnijih uslova za zapošljavanje boračke populacije je obezbjeđeno 1.300.000,00 KM, za stipendiranje branilaca i članova njihovih porodica 1.465.000,00 KM , za obavljanje pripravničkog i volonterskog staža – stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa 710.000,00 KM, što je za 10.000 više nego u inicijalnom Programu. Za osiguravanje povoljnijih uslova za zapošljavanje djece porodica šehida-poginulih boraca Vlada je osigurala 200.000,00 KM, za jednokratne novčane pomoći u svrhu rješavanja socijalnih potreba boraca i članova njihovih porodica 545.000,00 KM, rješavanje stambenih potreba boraca i članova njihovih porodica 300.000,00 KM, dok je za refundaciju troškova sahrana i dženaza 270.000,00 KM. Očekivanje je da će planirana sredstva zadovoljiti potrebe boraca i članova njihovih porodica.

Ostale odluke

Vlada je danas donijela Program utroška sredstava u svrhu poticanja razvoja biljne proizvodnje u 2021. godini. Za ove namjene Budžetom Kantona planirano je 300.000 KM, što će biti utrošeno na uspostavljanje sistema protugradne zaštite na području lokalnih uprava Srebrenik, Čelić i Lukavac, te njihovom uvezivanju u sistem protivgradne zaštite BiH.

Vlada je danas dala saglasnost na Plan i program mjera za unapređenje zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za područje Tuzlanskog kantona za 2022. godinu, te donijela Odluku o ostvarivanju prava iz primarne zdravstvene zaštite povratnika u Republiku Srpsku u javnim zdravstvenim ustanovama na području Tuzlanskog kantona.

Na danas održanoj sjednici utvrđen je koeficijent za obračun novčane egzistencijalne naknade za mjesec novembar 2021. godine u iznosu 1,00. Podsjećamo, novčana egzistencijalna naknada je mjesečna novčana naknada nezaposlenim demobilisanim braniocima koja se dodjeljuje pod uslovima i na način propisan Zakonom o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica. Također je utvrđeno da osnovica za obračun novčane egzistencijalne naknade ostane nepromijenjena, te da i u periodu oktobar – decembar 2021. godine iznosi 4.00 KM.

Radio Gradačac / Odjeljenje za informisanje Vlade TK

Comments are closed.

YouTube