Najnovije vijesti

VLADA TK: Proširenje obima podrške u poljoprivrednoj proizvodnji

01/09/2020 | objavio Radio Gradačac
VLADA TK: Proširenje obima podrške u poljoprivrednoj proizvodnji
Tuzlanski kanton

Održana 58. redovna sjednica Vlade TK

Škole spremno dočekuju početak školske godine

Vlada je danas prihvatila Informaciju Ministarstva obrazovanja i nauke TK, o početku nastave u školskoj 2020/21. godini.

Nakon svih provedenih pripremnih aktivnosti može se konstatovati da su škole spremno dočekale početak školske 2020/2021. godine.

Danas prihvaćena informacija je objedinila sve one podatke i činjenice o aktivnostima svih relevantnih institucija koje su bile angažirane na stvaranju preduslova za početak školske godine u školama na području našeg kantona. Ono što treba napomenuti jeste da su sve aktivnosti vođene i planirane u skladu sa Preporukama Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva za škole u kontekstu COVID-19 za školsku 2020/2021 i Preporukama za sprječavanje i suzbijanje pojave infekcija sa COVID-19 u školskim ustanovama na području Tuzlanskog kantona Kriznog štaba Ministarstva zdravstva TK.

Imajući u vidu da je Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju i Zakonom o srednjem obrazovanju i odgoju i školskim kalendarom utvrđeno da nastava u školskoj 2020/2021. počinje u utorak, 1.9.2020. godine ipak je procijenjeno je da bi odgojno-obrazovne ustanove bile spremnije ako bi se početak nastave odgodio u skladu sa zakonima za jednu sedmicu, odnosno zaključeno je da se povratak učenika u škole vrši sukcesivno.

Tokom pripremnih aktivnosti sagledane su mogućnosti organizacije nastave, poštujući preporuke nadležnih organa, a najviše pažnje se posvećivalo higijensko epidemiološkim pripremama za početak nastave.

Imajući u vidu sve navedeno školama je naloženo da izvrše nabavku dezinficijenasa i tečnih sapuna, a već je u toku nabavka dezinfekcionih sredstava za ruke i tečnih sapuna iz sredstava Vlade TK. Dogovoreno je i da se školama 2. septembra godine distribuiraju zaštitne maske za lice, dezinfekciona sredstva za ruke, te promo posteri o očuvanju higijene i zdravlja u školi.  Treba istaknuti da su UNICEF i drugi donatori kao podršku provedbi ovih mjera donirali određenu količinu zaštitnih maski, dezinfekcionih sredstava i sapuna, a najavljena je i dodatna podrška drugih nevladinih organizacija, domaćih kompanija ali i lokalnih zajednica.

Također, na kraju treba istaknuti  da postoji određena opasnost nemogućnost dolaska učenika putnika u škole, a što zavisi od kompanija čija je djelatnost prijevoz putnika. S tim u vezi mjere prema kojima se nastava za srednjoškolce i starije osnovce organizira svake druge sedmice u školi, ide upravo u pravcu rasterećenja broja putnika/učenika u javnom prijevozu. Uz navedeno postoji dilema o organizaciji praktične nastave za učenike III i IV razreda srednje medicinske škole koji praksu obavljaju u zdravstvenim ustanovama, te će o ovoj tematici biti odlučeno u narednom periodu.

Proširenje obima podrške u poljoprivrednoj proizvodnji

Vlada je danas izmijenila i dopunila Program novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2020. godini, te ovim izmjenama proširila obim novčanih podrški i na proizvodnju krošnjastog, jagodičastog i bobičastog voća. Ovo je rezultat izmjena Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju kojom se omogućilo poljoprivrednim proizvođačima ostvarivanje novčane podrške za proizvodnju voća po „hektaru“ u odnosu na dosadašnji način podrške po proizvedenoj količini prikazanoj u „kilogramima“. S obzirom da su Programom planirana sredstva rezerve u iznosu od 956.013,00 KM , te da je usvojena izmjena Zakon o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju Tuzlanskog kantona navedena sredstva rezerve će se utrošiti u za finansiranje proširenog obima.

Dobrovoljno davalaštvo krvi na području Tuzlanskog kantona

Na današnjoj sjednici Vlada je prihvatila Informaciju Ministarstva zdravstva o obezbjeđivanju rezervi krvi za potrebe liječenja građana u Tuzlanskom kantonu sa osvrtom na status dobrovoljnih davalaca krvi i mogućnosti obezbjeđenja krvi kao lijeka za 2019. godinu. Zaduženo je Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona da sve pravne subjekte, putem sredstava informisanja i na druge načine, upozna sa odredbama Zakona o radu koje se tiču dobrovoljnog davalaštva i prava dobrovoljnih davalaca krvi. Također, Ministarstvo je zaduženo da se prilikom izrade Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2021. godinu, predvide sredstva namijenjena Crvenom krstu Tuzlanskog kantona, a u svrhu planiranja, organiziranja i realizacije akcija dobrovoljnog davanja krvi na području TK, kao i da, u saradnji sa Crvenim krstom Tuzlanskog kantona i Poliklinikom za transfuziologiju JZU UKC Tuzla, u skladu sa epidemiološkom situacijom, u planu akcija dobrovoljnog davanja krvi za 2021. godinu, planira i realizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi u institucijama Tuzlanskog kantona.

Nešto veći prinosi strnih žita

Vlada je danas prihvatila Izvještaj Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede, i šumarstva o realizaciji žetve strnih žita u 2020. godini za područje Tuzlanskog kantona. Jesenjom sjetvom 2019. godine i proljetnom sjetvom 2020. godine strnim žitima na području TK zasijana je površina od 5.609 ha. Značajnije površine zasijane na području općina/gradova Lukavac, Gradačac, Kalesija, Tuzla, Živinice, Čelić i Gračanica, što ukazuje da je sjetva ovih žita zbog korištenja specifične mehanizacije u toku obrade i žetve pogodnija na većim zemljišnim kompleksima. Na području Kantona u jesenjoj i proljetnoj sjetvi pšenica je zasijana na površinama od 3.599 ha, tako da u sjetvenoj strukturi strnih žita pšenica zauzima 64,16%, dok ostala strna žita zauzimaju 35,84 %. Ukupan prinos strnih žita na području Kantona iznosio je 26.175, 10 tona, što je za 7.226,9 tona, odnosno 38% više u odnosu na prošlu godinu. Ukupan prinos pšenice u odnosu na prošlu godinu veći je za 5.433,2 tone. Ovogodišnja proizvodnja pšenice od 17.730,80 tona zadovoljava oko 20% potreba stanovništva Kantona.

Ostale odluke

Vlada je danas donijela odluke o odobravanju po 15.000,00 KM gradovima Tuzla i Živinice kao jednokratnu novčanu pomoć za hitne intervencije uslijed djelovanja prirodne nesrećeizazvane olujnim nevremenom, poplavama i klizištima u 2020. godini.

S ciljem nastavka radova na rekonstrukciji objekta Centra za autizam, Vlada Tuzlanskog kantona je dala saglasnost na doznačavanje ukupno 408.330.00 KM Udruženju roditelja djece-osoba sa autizmom „URDOSA“ faza II za adaptaciju i rekonstrukciju objekta Centra za autizam Tuzla.

Vlada je, na danas održanoj sjednici, utvrdila iznos jednokratne novčane pomoći za roditelje sa troje i više zajedničke djece u visini od 1.500,00 KM. Ovo pravo mogu ostvariti roditelji za treće i svako slijedeće zajedničko dijete rođeno u 2020. godini, a uspostavu prava vršit će mjesno nadležni centar za socijalni rad.

Vlada je danas donijela odluke o izmjenama odluke o odobravanju sredstava korisnicima subvencije po osnovu zabrane obavljanja djelatnosti i indirektno onemogućenog rada. Ovim izmjenama su prvobitno odobreni ukupni iznosi subvencija povećani  na 2.800.994,00 KM, kada je u pitanju subvencija po osnovu zabrane obavljanja djelatnosti te 493.696,00 KM kada je u pitanju subvencija po osnovu indirektno onemogućenog rada. Razlog za povećanje je prihvaćenja opravdano uloženih prigovora na prethodno donesene odluke.

Vlada je danas usvojila Obračun sredstava u zdravstvu na području Tuzlanskog kantona za 2019. godine, te prihvatila Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za period januar – juni 2020. godine.

Također, Vlada je donijela uputstvo o čuvanju i upotrebi pečata Tuzlanskog kantona.

Na današnjoj sjednici Vlada je odobrila usmjeravanje transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2020. godinu. U svrhu realizacije manifestacije „Ljeto u Tuzli“ i sufinansiranja Izložbe „Između memorije i zaborava“, Federacija BiH je za JU Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“ Tuzla dodijelila 1.000,00 KM.

Vlada je danas prihvatila tekst Mišljenja na odobrena kreditna sredstva Bosna Bank International d.d. Sarajevo iz kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope iz sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu, predložen od strane Ministarstva privrede, na zahtjev Bosna Bank International d.d. Sarajevo. Današnje mišljenje obuhvata plasman 89.651,23 KM kreditnih sredstava za jednog privrednog subjekta. U prethodnom periodu je Vlada Tuzlanskog kantona na prijedlog Ministarstva privrede dala pozitivno mišljenje za ukupno 33 korisnika ove kreditne linije sa ukupnim iznosom od 17.969.853,48 KM, te će sa današnjim mišljenjem biti odobrena kreditna sredstva za ukupno 34 korisnika kreditne linije sa ukupnim iznosom od 18.059.504,71 KM. Imajući u vidu ukupan iznos planiranih i raspoloživih kreditnih sredstava, preostaje još 9.090.459,29 KM za plasman privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona.

Vlada je dala saglasnosti na Pravilnik o plaćama, naknadama i drugim primanjima radnika JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla i Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Javnoj ustanovi Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas imenovala Amela Mehanovića, za direktora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, na period od pet godina. Također, utvrđen je prijedlog kandidata za privremeno imenovanje članova Nadzornog odbora privrednog društva Rudnik soli „Tuzla“ d.d. Tuzla, te su privremeno imenovani predsjednik i članovi Upravnog odbora JU Univerzitet u Tuzli iz reda osnivača i Upravni odbor Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzlanskog kantona. Osim navedenog imenovani su članovi školskih odbora u školama na području Tuzlanskog kantona.

Radio Gradačac / Vlada Tuzlanskog kantona

Comments are closed.

YouTube