Najnovije vijesti

VLADA TK: U julu na području Tuzlanskog kantona evidentirano 2650 migranata

24/08/2020 | objavio Radio Gradačac
VLADA TK: U julu na području Tuzlanskog kantona evidentirano 2650 migranata
Tuzlanski kanton

Održana 57. redovna sjednica Vlade TK

Mogućnosti za produženje sezonskog zapošljavanja u poljoprivredi

Vlada Tuzlanskog kantona na današnoj je sjednici dala sglasnost saglasnost na Odluku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava u svrhu poticanja razvoja biljne proizvodnje  u 2020. godini. Odlukom o raspodjeli sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu finansija sa pozicije “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – kantoni i općine” kantonima, gradovima i opdinama Vlada Federacije Bosne i Hercegovine odobrila je 650.000 KM za poticaj razvoju biljne proizvodnje na području Tuzlanskog kantona. S tim u vezi ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donio je Program utroška sredstava u svrhu poticanja razvoja biljne proizvodnje u 2020. godini. Dio sredstava bio je planiran za sufinansiranje nabavke plastenika i sufinansiranje podizanja nasada krošnjastog i jagodičastog voća. Nakon provedene procedure javnog oglašavanja za sufinansiranje nabavke plastenika utrošeno je 91.200,00 KM za 57 poljoprivrednih proizvođača. Imajući u vidu klimatske promjene koje negativno utiču na poljoprivrednu proizvodnju, te potrebu za cjelosezonskim zapošljavanjem u poljoprivredi, Odlukom o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava u svrhu poticanja razvoja biljne proizvodnje u 2020. godini planirano je da se sredstva utroše za sufinansiranje nabavke visokih tunela.  Na ovaj način poljoprivredni proizvođači koji zasnuju proizvodnju u visokim tunelima imaju stvorene preduvjete da sa aktivnostima u proizvodnji krenu znatno ranije nego što je to uobičajeno.

U julu na području TK evidentirano 2650 migranata

Vlada je prihvatila Informaciju Ministarstva unutrašnjih poslova o aktuelnoj situaciji u vezi sa migrantima na prostoru Tuzlanskog kantona za juli 2020.  godine. Prema dokumentu, kontinuirano se preduzimaju naložene  službene mjere i radnje s ciljem održavanja povoljnog stanja sigurnosti na našem kantonu.  Na području Tuzlanskog kantona u tokom jula 2020. godine policijski službenici Uprave policije pronašli su i evidentirali oko 2650 migranata koji kod sebe nisu imali identifikacione dokumenate (pasoš ili karton tražitelja azila) ili potvrdu o iskazanoj namjeri podnošenja zahtjeva za azil sa dokazom o prijavi adrese boravka. Kada je u pitanju država porijekla pronađenih migranata policijski službenici Uprave policije su, na osnovu podataka koje o sebi daju migranti, došli do saznanja da najviše migranata dolazi iz Pakistana 1249, Afganistana 561, Bangladeša 316, Maroka 229, Libije 72, Alžira 60,

Palestine 40, Irana 36, Iraka 18, Egipta 16, Sirije i Tunisa 14, Turske 9, Indije 8, Sudana 6, te po jedan iz Saudijske Arabije, Libana i Kašmira. U posmatranom vremenskom periodu evidentirano je 30 sigurnosno interesantnih događaja u kojim su učestvovali migranti. Naloženo je pojačano prisustvo policijskih službenika na mjestima koje migrantri koriste prilikom ulaska na područje TK, kao i na trasama njihovog kretanja na području Kantona.

Blagi pad broja registrovanih obrta u 2019.

Vlada je prihvatila Informaciju Ministarstva privrede o stanju obrta na području Tuzlanskog kantona u 2019. godini i pravcima razvoja obrta. Prema podacima Federalnog zavoda za statitistiku zaključno sa krajem 2019. godine na

području Tuzlanskog kantona registrovano je ukupno 11.442 obrta što predstavlja smanjenje broja obrta za 89 obrta u odnosu na prethodnu godinu (11.531 registrovanih obrta). Prema oblicima obavljanja djelatnosti obrta u Tuzlanskom kantonu u 2019. godini, obrt kao osnovnu djelatnost obavljalo je 9.389 obrtnika, kao dopunsku djelatnost 1.852 obrtnika, a kao dodatnu djelatnost 201 obrtnik. Grad Tuzla i dalje ima najveći broj registriranih obrta u posmatranom periodu od 2010. godine do 2019. godine i to 3.624 registrirana obrta, a zatim slijede grad Gradačac (1.306), općina Lukavac (1.276), grad Gračanica (1.231) i grad Živinice (1.150). Sektorskom strukturom obrtničke aktivnosti preovladava djelatnost koja se odnosi na trgovinu na veliko i trgovinu na malo, popravak motornih vozila i motocikala (3.375), zatim djelatnosti pružanja smještaja, pripreme i usluživanja hrane (hotelijerstvo i ugostiteljstvo) (1.717), prerađivačke industrije (1.411) te prijevoza i skladištenja (1.149). Iako obrte karakteriše manji broj zaposlenih nego je to slučaj sa privrednim društvima, ipak, imajući u vidu brojnost obrta, ovi subjekti male privrede predstavljaju značajne generatore samozapošljavanja i novih radnih mjesta u Bosni i Hercegovini. 

Ostale odluke

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Mišljenje Ministarstva za boračka pitanja za autentično tumačenje člana 44b. Zakona o izmjenama i dopunama

Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica i uputila dokument ka Skupštinskoj komisiji. Članom 44 Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica (drugi prečišćeni tekst) utvrđeno je da je novčana egzistencijalna naknada mjesečna novčana naknada nezaposlenim demobilisanim braniocima koja se dodjeljuje pod uslovima i na način kako je

propisano zakonom i propisom iz člana 46. Zakona kojim je također regulisano da visinu novčane egzistencijalne naknade propisuje Vlada Tuzlanskog kantona.

Vlada je donijela Odluku o utvrđivanju osnovice za period avgust-decembar 2020. godine i koeficijent za obračun novčane egzistencijalne naknade za avgust.  Utvrđuje se osnovica za obračun novčane egzistencijalne naknade u visini 4,00 KM i koeficijenta za obračun u iznosu od 1,00.

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je tekst Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavca i radnika u JP „Šume Tuzlanskog kantona“ d.d. Kladanj, koji će se zaključiti između Samostalnog sindikata šumarstva, prerade drveta i papira Bosne i Hercegovine – Sindikalnog odbora JP „Šume Tuzlanskog kantona“ d.d. Kladanj, kao reprezentativnim sindikatom i JP „Šume Tuzlanskog kantona“ d.d. Kladanj, kao poslodavcem, uz uslov da se prije potpisivanja Ugovora izvrši korekcija na način da se u članu 42. iznos povećanja plaće za svaku navršenu godinu staža utvrdi kao i kod ostalih zaposlenih u javnom sektoru a to je 0,5%. Također je potrebno, prema sugestiji Ureda za zakonodavstvo, pravilnikom o radu detaljnije razraditi elemente za primjenu odredbi koje se tiču  stimulativnog dijela plaće  i dijela plaće po osnovu radnog učinka.

Vlada je donijela Zaključak da ne prihvata Izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća „Šume Tuzlanskog kantona“ d.d. Kladanj za 2019. godinu.

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je tekst Mišljenja na odobrena kreditna sredstva Bosna Bank International d.d. Sarajevo iz kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope iz sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu, predložen od strane Ministarstva privrede, na zahtjev Bosna Bank International d.d. Sarajevo.

Vlada je prihvatila Informaciju Ministarstva za kulturu, sport i mlade o stanju u oblasti kulture na području Tuzlanskog kantona u 2019. godini i uputila je u skupštinsku proceduru.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je odluku kojom  daje saglasnost Javnoj ustanovi Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme.

Radio Gradačac / Vlada Tuzlanskog kantona

Comments are closed.

YouTube