Najnovije vijesti

VLADA TK: Za 21,29 % smanjen broj prijava nasilja u porodici

09/06/2020 | objavio Radio Gradačac
VLADA TK: Za 21,29 % smanjen broj prijava nasilja u porodici
Tuzlanski kanton

 

Uspješan rad Zavoda za pružanje pravne pomoći u 2019. godini

Vlada je, na danas održanoj sjednici, prihvatila Izvještaj o radu Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći za 2019.godinu. Kako se navodi u Izvještaju, u skladu sa odredbama Zakona o pružanju pravne pomoći, Zavod je pružao pravnu pomoć građanima slabog imovnog stanja u krivičnim, parničnim, prekršajnim, vanparničnim, izvršnim, upravnim postupcima, kao i u postupcima propisanim posebnim zakonima. U protekloj godini Zavod je izvršio poslove i postavljene zadatke definisane Programom rada za 2019.godinu, odnosno kontinuirano je pružao pravnu pomoć građanima slabog imovnog stanja. Ovim je prvi strateški cilj Zavoda u cijelosti izvršen jer su svi zainteresovani građani, koji su došli u prostorije Zavoda primljeni te im je pružena pravna pomoć, pravni savjeti ili pravne informacije i izvršeni su svi poslovi zastupanja stranaka koje su ostvarile pravo na besplatnu pravnu pomoć Zavada. Posmatrano numerološki, tokom 2019. godine Zavod je primio ukupno 1059 stranaka, od koji su podnesena 122 zahtjeva za pružanje pravne pomoći. Imajući u vidu da je 18 zahtjeva preneseno iz 2018. godine, Zavod je tokom 2019. rješavao 139 upravnih postupaka. Odobreno je ukupno 111 pružanja pravne pomoći, tri su zahtjeva odbijena, a po 10 zahtjeva je obustavljen postupak za ostvarivanje prava na pravnu pomoć.

Pred sudovima Zavod je zastupao stranke u ukupno 1677 predmeta, i to 751 predmet u krivičnim, 514 u parničnim, 276 u prekršajnim, 37 u parničnim i 99 predmeta u ostalim postupcima.

Podsjećamo, pravo na pravnu pomoć od strane Zavoda ostvaruju građani slabog imovnog stanja, a građaninom slabog imovnog stanja smatra se osoba čija ukupna redovna primanja i prihodi po članu domaćinstva ne prelaze iznos od 25 % prosječne isplaćene neto plaće zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine prema posljednjim objavljenim podacima Federalnog zavoda za statistiku, a nema imovinu koja može biti predmet izvršenja i koji u zajedničkom domaćinstvu nema punoljetnog člana koji je u mogućnosti da snosi njegove troškove advokatskih usluga. Osim navedenih osoba, pravo na pravnu pomoć od strane Zavada ostvaruju i lica koja po osnovu socijalne zaštite ostvaruju pravo na stalnu novčanu pomoć, nezaposlene osobe, penzioneri, koji primaju najnižu penziju ili srazmjernu ino-penziju koja zajedno sa samostalnom penzijom ne prelazi iznos najniže penzije i djeca bez roditeljskog staranja, a pod uslovom da nemaju imovinu koja može biti predmet izvršenja.

Za 21,29% smanjen broj prijava nasilja u porodici

Vlada je danas usvojila Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici za područje Tuzlanskog kantona za 2019. godinu. Multisektorska saradnja u realizaciji ciljeva Akcionog plana i postignuti rezultati doprinijeli su smanjenju prijava nasilja u porodici u Tuzlanskom kantonu u 2019. godini u odnosu na 2018. godinu za 99 prijava, odnosno za 21,29%. To jasno pokazuje da je realizacijom mjera i aktivnosti Akcionog plana, kako normativnih, edukativnih i promotivnih, tako i usluga zaštite i podrške za žene i djecu žrtve nasilja u porodici tokom 2019. godine ostvaren značajan iskorak.

Doneseni su potrebni podzakonski akti za primjenu Zakona o zaštiti od nasilja u porodici i usvojen je Nacrt Zakona o zaštiti porodice sa djecom u Federaciji BiH, što je značajan pomak u donošenju propisa koji utiču na regulisanje i standardizaciju pružanja usluga za pojedince i porodice žrtve nasilja. Zahvaljujući multisektorskoj saradnji, realizirane su edukacije policijskih službenika i uposlenika Uprave policije MUP TK-a, uposlenika centara za socijalni rad, osnovnih i srednjih škola i zdravstvenih ustanova. Evidencija nasilja u porodici vrši se po jedinstvenoj metodologiji unošenjem podataka u bazu koja je formirana od strane Gender centra Federacije BiH. Ova baza podataka se trenutno nalazi u nadležnosti Federalne uprave policije i službenici Uprave policije MUP-a TK-a permanentno vrše unos podataka. Kroz promociju nenasilničkog ponašanja i provedene kampanje, edukacije učenika, nastavnika i roditelja, distribuiranje promotivnog materijala i medijskih informacija dat je značajan doprinos u borbi protiv nasilja u porodici, podizanju svijesti, promociji nenasilničkog ponašanja i unapređenju položaja žrtava nasilja.

Tuzlanski kanton je prvi kanton u Federaciji BiH koji je još 2009. godine, na inicijativu Udruženja Vive žene, uradio Protokol intervencija u slučajevima nasilja u porodici na nivou Tuzlanskog kantona. Protokoli su urađeni i u svih 13 lokanih zajednica i na osnovu njih je uspostavljen uspješan multisektorski pristup u zaštiti i tretmanu žrtava nasilja u porodici. Udruženje Vive žene je uslugama SOS telefona podržalo 220 žrtava nasilja, a uslugama dnevnog (ambulantnog) tretmana podržano je 259 žrtava nasilja. Uslugama smještaja u sigurnoj kući obuhvaćeno je 68 osoba (žena i djece) žrtava nasilja.

Vlada TK je u Budžetu TK za 2019. godinu, putem Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak, odobrila sredstva za sufinansiranje Sigurne kuće u iznosu od 30.000,00 KM, što je za 10.000,00 KM više nego u 2018. godini, kada je i uvedena ova budžetska pozicija. Također, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak je, putem podrške projekata udruženja i organizacija podržalo usluge porodičnog savjetovališta, savjetovališta za djecu, mlade i porodicu i u sluge dnevnih centara za djecu u iznosu od 31.000,00 KM. Na ovaj način podržana je realizacija savjetodavnih i psihoterapijskih usluga i usluga boravka djece za preko 300 lica i porodica iz ranjivih kategorija, uključujući i žrtve nasilja u porodici.

Nepuna 2 miliona KM za projekte uređenja i zaštite poljoprivrednog zemljišta

Na današnjoj sjednici Vlada je dala saglasnost na Program korištenja sredstava prikupljenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2020. godini. Ovim dokumentom je utvrđena visina sredstava prikupljenih od naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe, način raspodjele namjenskih sredstava i način realizacije Programa. Raspoloživa novčana sredstva za realizaciju Programa u 2020. godini iznose 1.920.000,00 KM, od čega se 970.000,00 KM odnosi  na neutrošena sredstva iz ranijeg perioda, a planirani prihod sredstava po ovom osnovu u 2020. godini iznosi 950.000,00 KM. Programom planirana sredstva za 2020. godinu utrošit će se za realizaciju projekata uređenja i zaštite poljoprivrednog zemljišta koji su odobreni Programom za 2019. godinu, a koji zbog kasnog donošenja navedenog Programa nisu realizirani u prethodnoj godini, te za realizaciju projekata uređenja i zaštite poljoprivrednog zemljišta i studije upotrebne vrijednosti zemljišta koji su odobreni ranijih godina, a čija realizacija iz opravdanih razloga nije završena u prethodnim godinama.

Podrška invalidskom sportu

Na današnjoj sjednici Vlada je utvrdila uslove, kriterije i postupak dodjele finansijskih sredstava u troškovima učešća, organizovanja i održavanja sportskih takmičenja i manifestacija u invalidskom sportu. Pravo na dodjelu ovih sredstava imaju invalidski sportski klubovi/savezi čiji sastav čini više od 50% ratnih vojnih invalida, koji sportsku djelatnost obavljaju shodno odredbama Zakona o sportu, a sredstva su namijenjena za troškove učešća, organizovanja i održavanja sportskih takmičenja i manifestacija u invalidskom sportu.

Podrška Kantonalne vlade nerazvijenim i nedovoljno razvijenim lokalnim samoupravama

Vlada je danas utvrdila kriterije za raspodjelu sredstava utvrđenih Budžetom Tuzlanskog kantona za 2020. godinu sa pozicije „Podrška nižim nivoima vlasti – Grad i općine“. ZA ovaj oblik podrške i pomoći nižim nivoima vlasti Vlada je ove godine planirala milion KM. Ovim sredstvima Vlada nastoji pružiti finansijsku pomoć budžetima nerazvijenih jedinica lokalne samouprave na području Tuzlanskog kantona. Kriteriji za raspodjelu sredstava su broj stanovnika do 12.500, površina do 350 km2, do 50 naseljenih mjesta i da imaju indeks razvijenosti niži od 1,00.          

Ostale odluke

Vlada je danas donijela Odluku o izmjeni Odluke o Pozitivnoj listi lijekova Tuzlanskog kantona. Odlukom je izvršena nivelacija cijena lijekova koji se nalaze na Listi, a čime je omogućeno snižavanje cijena za oko 310 lijekova na Pozitivnoj listi  lijekova  TK,  sa  prosječnim  sniženjem  oko 8%.

U mjesecu aprilu drastično je smanjen priliv migranata, a akcenat službenih mjera i radnji policijskih službenika stavljen je na borbu protiv pandemije virusa Covid-19, navodi se u danas usvojenoj Informaciji o aktuelnoj situaciji u vezi sa migrantima na prostoru TK. Tako je u aprilu evidentirano pet migranata koji kod sebe nisu imali identifikaciona dokumenta. Radi se o 4 migranta državljanina Maroka i jedan migrant državljanin Alžira, koji su upućeni da se jave u Sarajevo radi iskazivanja namjere za azil. U navedenom vremenskom periodu evidentiran je jedan sigurnosno interesantan događaj u kojem su učestvovali migranti.

Vlada je danas odobrila 180.000,00 KM na ime jednokratnih novčanih primanja dobitnicima ratnih priznanja i odlikovanja i članovima uže porodice poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja u 2020. godini.

Vlada je danas prihvatila Periodični izvještaji Budžeta Tuzlanskog kantona i Izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01.-31.03.2020. godine.

Budući da Služba za zapošljavanje Tuzla u 2019. godini nije realizovala u cijelosti Plan rada za prošlu godinu, Vlada danas nije prihvatila Izvještaj o radu sa Izvještajem o izvršenju Finansijskog plana za period januar decembar 2019. godine.

Vlada je, na današnjoj sjednici, donijela Instrukciju o načinu obračuna i isplate naknade troškova prijevoza na posao i sa posla zaposlenih kod budžetskih korisnika Tuzlanskog kantona.

Vlada je prihvatila mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK na nacrt Zakona o dopunama Zakona o vijeću zaposlenika, u kojim Ministarstvo nacrt podržava bez primjedbi i prijedloga.

Vlada je danas odobrila usmjeravanje transfera za posebne namjene, u Budžet Tuzlanskog kantona za 2020. godinu. Na ime zamjene dotrajalih stolarskih i bravarskih pozicija za JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla 27.500,00 KM je dodijelio Grad Tuzla.

Vlada je danas donijela Odluku o poništavanju javnog oglasa i ponovnom raspisivanju i utvđivanju teksta Javnog oglasa za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora JU Zaštićeni pejzaž „Konjuh“ Banovići.

Vlada je danas donijela Odluku na osnovu koje se otvara namjenski podračun, u okviru Jedinstvenog računa trezora Tuzlanskog kantona za ublažavanje posljedica izazvanih pandemijom COVID-19.

Na današnjoj sjednici Vlada je dala saglasnost za prijem državnog službenika stručnog savjetnika za planiranje budžeta i jednog namještenika višeg referenta za obračun plaća u radni odnos u Ministarstvu finansija TK, namještenika višeg referenta – vozača motornog vozila u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, i stručnog saradnika za dokumentaristiku u JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturnog – historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona na neodređeno vrijeme.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas privremeno imenovala upravne odbore JU Arhiv Tuzlanskog kantona, JU Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona,  JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno – historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzla i JU Muzej istočne Bosne u Tuzli. Razriješeni su članovi imenovani u privremeni Nadzorni odbor i utvrđen je  prijedlog kandidata za privremeno imenovanje u Nadzorni odbor JP „Šume Tuzlanskog kantona“ d.d. Kladanj, ispred državnog kapitala, te je dana saglasnost za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora za saobraćaj i tehniku JP „Međunarodni aerodrom Tuzla“.

Radio Gradačac / Vlada Tuzlanskog kantona

Comments are closed.

YouTube