Najnovije vijesti

Vraća se na početak postupak izgradnje gradske garaže

14/08/2018 | objavio Radio Gradačac
Vraća se na početak postupak izgradnje gradske garaže
Gradsko vijeće

Danas je održana 16. radna sjednica Općinskog vijeća Gradačac na kojoj je predloženi dnevni red od strane Kolegija OV dopunjen sa prijedlogom odluke Dokumenta okvirnog budžeta 2019-2021. godina, prijedlozima rješenja imenovanja upravnih odbora javih zdravstvenih ustanova po hitnoj proceduri te programom o dopuni Programa izgradnje i rekonstrukcije lokalnih i nekategorisanih cesta i ulica na području općine Gradačac za 2017-2020. godinu.

Vijećnici su bez rasprave usvojili Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Gradačac za period 01.01.-30.06.2018. godine i Dokument okvirnog buidžeta općine Gradačac za 2019-2021. godine.

Najviše rasprave je izazvao prijedlog Odluke o pristupanju realizaciji Regulacionog plana „Centar“ – izgradnja gradske garaže. Kako se moglo čuti, razlozi za ponovno donošenje Odluke su u činjenici da u prethodno provedenoj proceduri prodaje nekretnina nije zaključen ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem u roku od 30 dana, čime je Odluka o prodaji nekretnina prestala da važi. Općinski pravobranilac Mersed Sokoljaković je to naveo kao razlog za vraćanje kompletne procedure na početak.

Podsjećamo da se na javno nadmetanje – licitaciju prijavio samo jedan zainteresovani subjekt firma Belamionix sa kojim se trebao u datom roku potpisati Ugovor o prodaji suvlasničkog dijela nekretnine a kasnije i Ugovor o zajedničkoj izgradnji i diobi na etažne jedinice.

Pomoćnik općinskog načelnika za geodetske i imovinsko-pravne poslove Ferid Durmišević je pojasnio kako se novom Odlukom ustanovljava izgradnja garažnog prostora u dvije podrumske i suterenskoj etaži, te poslovnih prostora na preostale dvije etaže (prizemlje i sprat) što je bolje riješenje za parkiranje u funkcionalnom smislu.

Vijećnici su usvojili Odluku o raspisivanju izbora za članove Vijeća MZ Vučkovci koji će se održati 11. novembra 2018. godine. Zbor građana će biti zakazan za 21. oktobar, a ukoliko ne uspije da se održi ponovit će se 28. oktobra 2018. godine. 

Usvojen je Izvještaj o radu mjesnih zajednica na području općine Gradačac. Obzirom da je samo 16 MZ podnijelo izvještaje o radu donesen je zaključak OV kojim sve MZ do kraja mjeseca novembra 2018. godine trebaju dostaviti planove i programe rada za iduću godinu. Taj rok je dat i MZ-ama koje nisu dostavile da dostave i izvještaje o radu, jer u suprotnom neće moći participirati u projektima Općine.

Predlagač je sa dnevnog reda povukao Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o uspostavi prava građenja na nekretninama u vlasništvu Općine Gradačac kojom se uspostavlja pravo građenja u korist JU O.Š. „Ivan Goran Kovačić“ na općinskom zemljištu radi izgradnje područne škole u naselju Požarike. Data je saglasnost za investiciono ulaganje na objekt Autobuske stanice u Gradačcu.

OV Gradačac nije podržalo prijedlog kandidata za članove upravnih odbora javnih zdravstvenih ustanova (Dom zdravlja, Banja Ilidža, Apoteka Gradačac) koje je predložilo Ministarstvo zdravstva TK, već je produžilo mandat dosadašnjim članovima na rok do 90 dana.

Usvojen je Program o dopuni Programa izgradnje i rekonstrukcije lokalnih i nekategorisanih cesta i ulica na području općine Gradačac za 2017-2020. godinu kojim se u MZ Ledenice Donje širina putnog pravca mijenja umjesto četiri na pet do šest metara. Inicijativa je podnesena od MZ Ledenice Donje i Udruženja privrednika Gradačac zbog formiranja novog poteza privredne zone. Vijećnici su usvojili amandman o dopuni programa u koji je uvršten put Durakovići koji će se finansirati po principu 60:40 posto sredstvima općinskog budžeta i zainteresovanih građana.

Na početku sjednice vijećnik Amir Jakeškić (klub nezavisnih vijećnika) je izjavio da je pristupio klubu vijećnika SDP-a.

 

Radio Gradačac

Comments are closed.

YouTube