Najnovije vijesti

ZZO TK: Počela uplata premije osiguranja za 2023. godinu

05/01/2023 | objavio Radio Gradačac
ZZO TK: Počela uplata premije osiguranja za 2023. godinu
Tuzlanski kanton

Zavod zdravstvenog osiguranja uputio je obavještenje za osigurana lica da od četvrtka, 05.01.2023. godine, počinje uplata premije osiguranja za 2023. godinu.

Visina premije osiguranja iznosi 20,00 konvertibilnih maraka po osiguranom licu.

Premija osiguranja plaća se na račun Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona broj: 338-440-22124691-66, vrsta prihoda broj: 722 611, poziv na broj: 0000000741, svrha doznake: Premija osiguranja za 2023. godinu, na šalterima poslovnih banaka, e-bankarstva ili drugi ugovorni način.

Obavještavamo osigurana lica da su uplatom premije osiguranja oslobođena od plaćanja participacije prilikom pružanja zdravstvenih usluga.

Uvođenjem e-Legitimacije i generalno implementacije Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema (IZIS), osiguranim licima su kroz IZIS integrisani podaci o uplati doprinosa, participaciji i drugim relevantnim podacima.

Na osnovu uplate i podataka osiguranog lica, uplata će se automatski integrisati u karton osiguranog lica.

Po uplati premije osiguranja ista se unosi u IZIS, bez potrebe fizičkog dolaska osiguranog lica u nadležnu poslovnicu zdravstvenog osiguranja, i to u sljedećim slučajevima:

  1. 1. ukoliko se uplata premije osiguranja vrši posredstvom poslodavca, u kojem slučaju je poslodavac dužan dostaviti spisak lica za koje je izvršena uplata premije osiguranja;
  2. 2. ukoliko se uplata premije osiguranja vrši samo za jedno osigurano lice, putem e-bankarstva ili običnom uplatom.

U slučaju da se izvrši uplata premije za više osiguranih lica, osigurano lice ili drugo lice koje je izvršilo uplatu je dužno da se obrati poslovnici zdravstvenog osiguranja nadležnoj prema mjestu prebivališta, kojoj će dostaviti uplatnicu premije osiguranja sa navođenjem za koga je ista uplaćena, a kako bi se podaci unijeli u aplikaciju Zavoda u okviru IZIS-a.
Osigurano lice ili drugo lice koje je izvršilo uplatu na navedeni način, može bez fizičkog dolaska u nadležnu poslovnicu zdravstvenog osiguranja, poslati na email Zavoda skeniranu uplatnicu, u kojem će se naznačiti za koga je izvršena uplata premije osiguranja – obavezno navesti ime i prezime, općina prebivališta i jmb osiguranog lica za koga je uplaćeno.

Skenirane uplatnice slati na mail: premija@zzotk.ba

Ostvarivanje prava na oslobađanje od participacije uplatom premije osiguranja bit će omogućeno najkasnije u roku od 48 sati od dana uplate iste.
Osigurana lica dužna su čuvati uplatnicu kao dokaz o uplati, u smislu mogućih provjera i kontrola, odnosno radi eventualnog dokazivanja da je uplata izvršena.

Obavještavamo poslodavce, javne i privatne privredne subjekte da mogu izvršiti uplatu premije osiguranja za svoje radnike na način kako je navedeno, uz navođenje ukupnog uplaćenog iznosa i spiska radnika za koje je uplata izvršena.
Prije uplate premije osiguranja, poslodavci su dužni javiti se nadležnoj službi Zavoda putem kontakt telefona 035/300-645, radi dobijanja uputa o načinu uplate.

Osigurana lica koja su oslobođena od participacije, dužna su i dalje dolaziti u poslovnice zdravstvenog osiguranja nadležne prema mjestu prebivališta radi dostavljanja dokumentacije na osnovu koje se utvrđuje osnov za oslobađanje i period oslobađanja.

Premija osiguranja iz 2022. godine važi do 31. marta 2023. godine.

Više o pravu na premiju osiguranja potražite na postavljenom LINK-u

Radio Gradačac / ZZO TK

Comments are closed.

YouTube