Najnovije vijesti

Općina Gradačac uzima u zakup poslovni prostor-kancelariju na Ormanici

18/07/2018 | objavio Radio Gradačac
Općina Gradačac uzima u zakup poslovni prostor-kancelariju na Ormanici
GRADAČAC

Općinski načelnik

Broj: 02-31-1842/18

Datum: 18.07.2018

Općinski načelnik općine Gradačac na osnovu člana  38. stav 1.tačka 6. Statuta općine Gradačac («Sl. glasnik Općine Gradačac, broj 4/08, 5/12 i 1/17),  o b j a v lj u j e           

J  A  V  N  I    O G L A S

za zakup poslovne prostorije – kancelarije

 

I PREDMET JAVNOG OGLASA

Općina Gradačac putem javnog nadmetanja – pisanih ponuda  uzima u  zakup poslovni prostor- kancelariju za potrebe rada stručnih lica i konsultanata  u sklopu projekta «Vodosnabdijevanja južnog dijela općine Gradačac» na lokalitetu Ormanice, općina Gradačac.

 Poslovni prostor za potrebe rada stručnih lica i konsultanata  mora ispunjavati slijedeće uslove:

biti na lokalitetu Ormanice, općina Gradačac

imati priključak na struju kao i rasvjetu

imati pristup internetu kao i telefon

obezbijeđen sanitarni čvor(toalet)

adekvatno namješten prostor ( stolove i stolice)

u zimskom periodu obezbijeđeno grijanje

pristup prostoru mora biti u svako vrijeme omogućen

Općina Gradačac  poslovnu prostoriju-kancelariju uzima u zakup u  periodu  od  01.08.2018.godine do 31.12.2018.godine.

II PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva fizička i pravna lica.

III SADRŽAJ PONUDE

Ponuda za javno nadmetanje treba da sadrži:

– pisana prijava za učešće u javnom nadmetanju

– kopija CIPS-ove lične karte za fizička lica

– aktuelni izvod iz sudskog registra za privredno društvo ( kopija ne starija od 3 mjeseca)

– ako učesnik nastupa kao punomoćnik, punomoć u formi notarski obrađene isprave

– ponuđena cijena zakupnine za prostor

– dokaz o vlasništvu (zk. izvadak ne stariji od 3 mjeseca)

IV PODNOŠENJE PONUDE

Javni  oglas  će biti objavljen na web stranici općine Gradačac, oglasnoj ploči i na Radio stanici Gradačac.

Ponude  u zatvorenoj koverti sa naznakom  “Ponuda za  javni  oglas”  za zakup poslovnog prostora-kancelarije, dostaviti na protokol općine, šalter br.6. na adresu: Općina Gradačac- Općinska služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove Gradačac, soba br.11. Gradačac, neposredno ili poštom, najkasnije do 26.07.2018.godine do 16.00 sati.

Na koverti je potrebno naznačiti tačnu adresu kako bi se ista mogla vratiti neotvorena, u slučaju neblagovremenog dostavljanja.

V ODABIR PONUDE

Prilikom odabira ponude, komisija će odabrati ponudu sa  najnižom cijenom zakupnine  poslovnog prostora-kancelarije.

Ukoliko se na  javni oglas prijavi samo jedan ponuđač, može se zaključiti ugovor ako ponuđena cijena zakupnine bude prihvatljiva za općinu Gradačac.

Općina Gradačac može u svako doba odustati od zakupodavnog odnosa, ukoliko ponuđeni iznos zakupnine ne bude prihvatljiv za općinu.

VI TROŠKOVI PONUDE

Općina Gradačac ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku javnog oglasa.

VII OSTALO

Javno otvaranje ponuda će se obaviti u prostorijama Općine Gradačac, u sobi br.11. Općinske  službe za geodetske i imovinsko-pravne  poslove, dana  27.07.2018.godine u 14.00 sati.

Za sve informacije možete se obratiti u Općinsku službu za geodetske i imovinsko-pravne poslove, soba br.11,  svakim radnim danom od 07.30  do 16.00 sati.                                                                                        

                                                                                      OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                        mr.sci.  Edis Dervišagić

Comments are closed.

YouTube