Najnovije vijesti

Interni oglas za prijem namještenika u radni odnos

21/09/2020 | objavio Radio Gradačac
Interni oglas za prijem namještenika u radni odnos
Gradska uprava

GRADONAČELNIK

Broj: 02-30-2266/2020

Gradačac, 18.09.2020.godine

Gradonačelnik Grada Gradačac na osnovu odredbi člana 72. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (“Službene novine TK” broj: 7/17,10/17,10/18 i 14/18) i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji jedinstvenog organa uprave i drugih službi i tijela uprave i samouprave Općine Gradačac, broj: 02-05-2651/17 od 30.10.2017.godine, o b j a v lj u je

INTERNI OGLAS

za prijem namještenika u radni odnos

1.Viši referent komunalni redar u Gradskoj službi za opću upravu i inspekcijski nadzor na neodređeno vrijeme – jedan (1) izvršilac.

Opis poslova radnog mjesta

1)     u saradnji sa komunalnim i sanitarno-komunalnim inspektorom prati primjenu propisa iz oblasti komunalne djelatnosti;

2)     prikuplja i obrađuje određene podatke za utvrđivanje činjeničnog stanja na terenu (o čemu sačinjava zapisnik, službene zabilješke, foto dokumentaciju, uzima predmete s javnih površina i dr. koji mogu poslužiti kao dokaz) za dalji postupak vođenja inspekcijskog nadzora i izricanje prekršajnih naloga;

3)     kontroliše ispravnost komunalnih objekata i uređaja, gradskih saobraćajnica, autobuskih stanica i stajališta;

4)     brine o snadbijevanju naselja vodom za piće, o odvodnji otpadnih voda iz naselja i drugo;

5)     obavlja poslove kontrole provođenja komunalnog reda iz općinske Odluke o komunalnom redu i sanitarnom minimumu i drugih općinskih propisa iz komunalne oblasti i pomaže komunalnom inspektoru u vršenju inspekcijskog nadzora;

6)     upozorava pismeno i usmeno pravna i fizička lica na ponašanja u skladu sa propisima i uputama komunalnog inspektora;

7)     obavlja poslove kontrole pravilnog odlaganja smeća i drugog otpada u odgovarajuće posude za smeće;

8)     obavlja poslove kontrole korištenja javnih površina i prostora izdatih na korištenje;

9)     ostvaruje saradnju sa mjesnim zajednicama o pitanjima pružanja i ostvarivanja komunalnih usluga;

10) vrši i druge poslove i radne zadatke po nalogu Šefa Odsjeka i Pomoćnika Općinskog načelnika i za svoj rad odgovara Šefu Odsjeka za inspekcije i Pomoćniku Općinskog načelnika za opću upravu i inspekcijski nadzor.

Posebni uslovi za obavljanje poslova

Pored opštih uslova predviđenih članom 76. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (“Službene novine TK” broj: 7/17,10/17,10/18 i 14/18), – (da je državljanin Bosne i Hercegovine, da je stariji od 18 godina, da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto, da ima vrstu i stepen školske spreme potrebnu za obavljanje poslova radnog mjesta prema pravilniku o unutrašnjoj organizaciji jedinstvenog organa uprave i drugih službi i tijela uprave i samouprave Općine Gradačac, broj: 02-05-2651/17 od 30.10.2017.godine, da u poslednje dvije godine od dana objavljivanja Internog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini i da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine), kandidat treba da ispunjava i slijedeće posebne uslove:

-SSS – IV stepen društvenog ili tehničkog smjera

-položen stručni ispit za namještenike za rad u organima državne službe,

-najmanje deset (10) mjeseci radnog staža ostvarenog poslije završene navedene srednje škole.

2.Viši samostalni referent za mjere zaštite i spašavanja, popunu i mobilizaciju snaga civilne zaštite u Službi Civilne zaštite neodređeno vrijeme – jedan (1) izvršilac.

Opis poslova radnog mjesta

1)     organizira i neposredno vrši sve zadatke koji se odnose na organiziranje, pripremanje i provođenje mjera zaštite i spašavanja iz svoje nadležnosti, u svim subjektima zaštite i spašavanja i preduzima odgovarajuće aktivnosti da se u istima planiraju,organiziraju i sprovode odgovarajuće mjere zaštite i spašavanja;

2)     ostvaruje stalnu saradnju sa subjektima zaštite i spašavanja u cilju preventivnog praćenja efikasnijeg izvršavanja mjera zaštite i spašavanja, koje su utvrđene u Planu zaštite i spašavanja općine i vrši koordinaciju, kako bi se sve te mjere pravilno i blagovremeno izvršavale;

3)     izrađuje prijedloge planskih dokumenata iz svoje nadležnosti;

4)     učestvuje u sprovođenju naredbi Općinskog štaba civilne zaštite, koje se odnose na mjere zaštite i spašavanja, te vrši i sve druge poslove i zadatke za potrebe Štaba iz svoje nadležnosti;

5)     učestvuje u pripremi i izvođenju vježbi civilne zaštite;

6)     priprema Plan i Program obuke struktura civilne zaštite i učestvuje u njegovoj realizaciji;

7)     razrađuje sistem pozivanja obaveznika civilne zaštite;

8)     vodi administrativne poslove u vezi planova mobilizacije i popune;

9)     izrađuje potrebna dokumenta za pripremu i izvršenje Plana mobilizacije;

10) vodi evidencije građana koji podliježu obavezi civilne zaštite;

11) izrađuje planove popune ljudstvom i materijalno – tehničkim sredstvima struktura civilne zaštite;

12) sačinjava izvještaje o stanju mobilizacijskih priprema i mobilizacije kao i stanju popunjenosti organizovanih struktura civilne zaštite pripadajućim MTS-om i opremom;

13) utvrđuje visine naknade za pripadnike civilne zaštite za vrijeme obuke, tokom vježbi i učešća u aktivnostima u vrijeme prirodnih i drugih nesreća;

14) priprema elaborate, općinske odluke, izvještaje, informacije i druge akte iz svoje nadležnosti;

15) izrađuje planove popune štabova, jedinice, službi i povjerenika civilne zaštite sa ljudstvom, MTS-om i opremom iz popisa i vrši njihovu realizaciju;

16) vrši raspoređivanje i popunu ljudstvom štabova civilne zaštite, službi zaštite i spašavanja, jedinica i povjerenika civilne te planira i osigurava njihovo opremanje materijalno – tehničkim sredstvima i opremom;

17) pruža stručnu pomoć i obezbjeđuje potrebne uslove za rad Općinske komisije za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća;

18) učestvuje u pripremi Procjene ugroženosti i izradi potrebnih akata za Plan zaštite i spašavanja iz svoje nadležnosti;

19) izrađuje prednacrte, nacrte i prijedloga propisa i općih akata iz svoje nadležnosti;

20) vodi postupke radi utvrđivanja činjenica o kojima se ne vode službene evidencije i izdaje odgovarajuća uvjerenja o tim činjenicama;

21)  rad po posebnim uslovima ( dežurtsvo, obuka i vježbe, provjere spremnosti štabova);

22) saradnja sa domaćim i međunarodnim institucijama i humanitarnim organizacijama koja se odnosi na organiziranje, pripremanje i provođenje mjera zaštite i spašavanja te otklanjanja posljedica prirodnih nesreća;

23) obavlja poslove prijema obavijesti o otkrivenim NUS-a, daje upute o postupanju i o istim obavještava nadležne organe;

24) dužan je obavljati i duže od punog radnog vremena u skladu sa Zakonom;

25) vrši i sve druge poslove, koje mu odredi neposredni rukovodilac.

Posebni uslovi za obavljanje poslova

Pored opštih uslova predviđenih članom 76. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (“Službene novine TK” broj: 7/17,10/17,10/18 i 14/18), – (da je državljanin Bosne i Hercegovine, da je stariji od 18 godina, da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto, da ima vrstu i stepen školske spreme potrebnu za obavljanje poslova radnog mjesta prema pravilniku o unutrašnjoj organizaciji jedinstvenog organa uprave i drugih službi i tijela uprave i samouprave Općine Gradačac, broj: 02-05-2651/17 od 30.10.2017.godine, da u poslednje dvije godine od dana objavljivanja Internog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini i da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine), kandidat treba da ispunjava i slijedeće posebne uslove:

– “VŠS – VI stepen, društveni ili tehnički smjer,

–  položen stručni ispit za namještenike za rad u organima državne službe,

–  poznavanje rada sa NUS-om,

–  poznavanje engleskog jezika minimalno 4 stepen,

–  najmanje jedna (1) godina  radnog staža nakon sticanja više školske spreme”.

4. Spisak dokumenata koje treba podnijeti uz prijavu na Interni oglas

Uz prijavu na Interni oglas kandidati prilažu slijedeće dokumente (originale ili ovjerene kopije)

–        uvjerenje o državljanstvu ili CIPS – prijava,

–        izvod iz matične knjige rođenih,

–        svjedočanstvo (diploma) o završenoj stručnoj spremi,

–        dokaz (uvjerenje ili potvrda ) da je kandidat u radnom odnosu na poslovima namještenika u organu državne službe na bilo kojem nivou vlasti u Tuzlanskom kantonu,

–        dokaz (uvjerenje ili potvrda) o radnom stažu,

–        dokaz o poznavanju rada sa NUS-om (za poziciju 2.),

–        dokaz o poznavanju engleskog jezika 4 stepen (za poziciju 2.),

–        ovjerena izjava kandidata da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja Internog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u BiH,

–        ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX. 1. Ustava BiH.  

 

Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od 6 mjeseci) prije zasnivanja radnog odnosa.

 

NAPOMENA: Shodno odredbama člana 72. stav 3. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (“Službene novine TK” broj: 7/17,10/17,10/18 i 14/18) pravo prijavljivanja na ovaj oglas imaju namještenici organa državne službe svih nivoa vlasti u Tuzlanskom Kantonu koji ispunjavaju uslove za obavljanje poslova tog radnog mjesta.

5. Rok trajanja oglasa

Interni oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli i službenoj internet stranici Grada Gradačac.

6. Adresa za podnošenje prijava na Interni oglas

Prijavu na oglas sa svim potrebnim dokumentima treba dostaviti neposrednim putem ili putem pošte preporučeno na adresu: Grad Gradačac, ulica H.k.Gradaščevića, broj 54, 76250 Gradačac sa naznakom “Interni oglas za prijem namještenika (navesti naziv radnog mjesta) na neodređeno vrijeme – jedan (1) izvršilac – ne otvarati“.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

GRADONAČELNIK

mr.sci.Edis Dervišagić

Comments are closed.

YouTube