Najnovije vijesti

Javne konsultacije i komentari o Stratešoj platformi Grada Gradačca 2023-2027

27/12/2022 | objavio Radio Gradačac
Javne konsultacije i komentari o Stratešoj platformi Grada Gradačca 2023-2027
GRADAČAC

Grad Gradačac je pristupio izradi Strategije razvoja Grada Gradačca 2023-2027, kao integralnog strateškog dokumenta razvoja koja definira javne politike, pravce, ciljeve i resurse lokalnog razvoja.

U skladu sa Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem FBiH i Uredbom o izradi strateških dokumenata, nakon pripremne faze, drugi korak je izrada Strateške platforme ili strateškog okvira razvoja. U okviru rada na Strateškoj platformi pripremljena je situaciona analiza, zatim urađeno strateško fokusiranje, kreirana vizija, te utvrđeni strateški ciljevi sa indikatorima. Svrha pripreme Strateške platforme je u tome da se na osnovu analize prethodno prikupljenih podataka identificiraju ključna razvojna obilježja ekonomskog, društvenog i okolišnog razvoja, te u formi vizije i strateških ciljeva utvrdi i predstavi željena promjena kojoj se teži do 2027. godine, odnosno tokom implementacionog perioda.

Strateška platforma pomaže da se na bazi komparativnih prednosti i prilika u okruženju lakše prepoznaju razvojni potencijali Grada, a istovremeno omogućava i da se na vrijeme prepoznaju slabosti, negativni trendovi, te izazovi koji mogu ugroziti željeni razvoj Grada Gradačca.

Ova platforma predstavlja osnovu za sve naredne faze izrade Strategije. Iz toga se izvodi njen značaj i potreba da bude predmet diskusije, kao i da se uputi na javne konsultacije, prije nego se nastavi proces izrade Strategije razvoja Grada Gradačca 2023 – 2027. godine.

S tim u vezi, Razvojni tim otvara proces javnih konsultacija i komentara o Strateškoj platformi u periodu od 30 dana.

Mole se svi zainteresirani akteri da svoje sugestije na predmetni dokument dostave na Obrascu za komentare (dostupnom na:www.gradacac.ba) do 27. januara 2023. godine na e-mail: investicije@gradacac.ba

Kontakt telefon za moguća pitanja je 035/369-764.

Nacrt strateške platforme grada Gradačac 2023 – 2027

Obrazac za komentare

Radio Gradačac / Grad Gradačac

Comments are closed.

YouTube