Najnovije vijesti

Javni oglas za izbor stručnih osoba za rad u komisijama za tehničke preglede građevina

02/11/2022 | objavio Radio Gradačac
Javni oglas za izbor stručnih osoba za rad u komisijama za tehničke preglede građevina
GRADAČAC

Gradska služba za urbanizam, investicije i komunalne poslove,  o b j a v lj u j e :

J A V N I    O G L A S

za izbor stručnih osoba za rad u komisijama za tehničke preglede građevina

    

 I

Objavljuje se Javni oglas za izbor stručnih osoba za rad u komisijama za tehničke preglede građevina i to slijedećih struka:

– arhitektonske,

– građevinske (smjer konstruktivni, hidrotehnički i saobraćajni),

– elektrotehničke(smjer elektroenergetski, elektronika -automatika i telekomunikacijski),

– mašinske (smjer energetski, procesna tehnika, KGH tehnika i proizvodni),

– geodetske,

– geološke/geotehničke,

– tehnološke(smjer zaštite na radu, zaštite od požara i eksplozije, hemijsko-tehnološki i prehrambeno-tehnološki),

– saobraćajne (smjer cestovni i telekomunikacijski).

   

II

Učešće u radu u komisijama za tehničke preglede građevina mogu ostvariti stručne osobe koje ispunjavaju uslove iz stava 4. člana 131. Zakona o prostornom uređenju i građenju (“Sl. novine Tuzlanskog kantona”, br. 6/11, 4/13, 15/13, 3/15, 2/16 i 4/17 ), što znači:

– da su diplomirani inženjeri odgovarajuće struke,

– da imaju najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci  i

– da imaju položen stručni ispit.

III

Uz prijavu sa naznačenom adresom i brojem telefona, potrebno je priložiti slijedeće dokumente:

– ovjerenu kopiju CIPS-ove lične karte,

– ovjerenu kopiju diplome o završenom fakultetu,

– ovjerenu kopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu,

– potvrdu o radnom stažu u struci.

Napomena: Kandidati trebaju popuniti jedinstveni obrazac prijave koji se, kao prilog ovom Javnom oglasu, nalazi na web stranici Grada Gradačac – www.gradacac.ba.

 IV

Prijave sa potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uslova, podnose se u zatvorenoj koverti u roku od 30 dana od dana objavljivanja Javnog oglasa u dnevnim novinama, neposredno na  prijemnom šalteru br. 8 Grada Gradačac ili putem pošte na adresu:                       

Grad Gradačac

Gradska služba za urbanizam, investicije i komunalne poslove – Odsjek za urbanizam

Ulica Husein kapetana Gradaščevića, 4

76 250  GRADAČAC

Sa naznakom: Za javni oglas Komisija za tehničke preglede građevina – NE OTVARAJ

 

V

Provjeru ispunjavanja uslova iz Javnog oglasa, izvršit će stručna komisija koju će imenovati Pomoćnik gradonačelnika  za urbanizam, investicije i komunalne poslove. 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Dokumatacija priložena uz prijave se ne vraća podnosiocima.

 

VI

Nakon pregleda i obrade pristiglih prijava, imenovana komisija će sačiniti listu kvalifikovanih stručnjaka za obavljanje poslova tehničkih pregleda.

 

VII

Sve dodatne informacije u vezi sa Javnim oglasom se mogu dobiti svakim radnim danom od 7:30 do 16:00 sati u Gradskoj službi za urbanizam, investicije i komunalne poslove – Odsjek za urbanizam, direktno ili putem telefona 035/369-750  lok. 206.                                                          

 

 POMOĆNIK GRADONAČELNIKA

 Damir Kurjaković, dipl.ing.građ.

 

DOWNLOAD
Prijavni obrazac

 

Radio Gradačac / Grad Gradačac

Comments are closed.

YouTube