Najnovije vijesti

Općina Gradačac prodaje dvije zemljišne parcele na Požarikama

25/02/2019 | objavio Radio Gradačac
Općina Gradačac prodaje dvije zemljišne parcele na Požarikama
GRADAČAC

Općina Gradačac javnim nadmetanjem-licitacijom prodaje nekretnine označene kao:

  1. k.č.br.642/13 Požarike oranica njiva 6.klase površine 3662 m2 upisana u el.zk.ul.br. 6183 k.o. Gradačac I  posjednika i vlasnika općine Gradačac sa 1/1,  za cijenu od  109.860,00 KM (jednastotinadevethiljadaosamstošezdesetKM), 
  1. k.č.br. 642/14 Požarike oranica njiva 6.klase površine 3244 m2 upisana u el.zk.ul.br. 6183 k.o. Gradačac I  posjednika i vlasnika općine Gradačac sa 1/1, za cijenu od 97.320,00 (devedesetsedamhiljadatristotinedvadesetKM).

Početna prodajna cijena nekretnine ne može biti niža od tržišne vrijednosti i iznosi 30 KM/m2, a shodno procjeni sudskog vještaka građevinske struke.

Kompletan Javni oglas možete pročitati na sljedećem linku: Javni oglas za prodaju nekretnina.

Radio Gradačac / Općina Gradačac

Comments are closed.

YouTube