Najnovije vijesti

Općinsko vijeće donijelo odluku o osnivanju skloništa za napuštene životinje

28/03/2019 | objavio Radio Gradačac
Općinsko vijeće donijelo odluku o osnivanju skloništa za napuštene životinje
GRADAČAC

Općinsko vijeće Gradačac danas je načinilo još jedan korak ka rješavanju problema pasa lutalica i donijelo odluku o osnivanju skloništa za napuštene životinje. Sklonište će biti formirano na oko 4000 m2 općinskog zemljišta, u partnerskim odnosima sa Udruženjem za zaštitu životinja „Balkanska šapica“ i komunalnim preduzećima što će biti regulisano međusobnim sporazumom. Za ovu namjenu Budžetom su planirana sredstva od 25.000 KM, a nakon potpisivanja sporazuma započet će se s aktivnosti osiguranja potrebnih dozvola za formiranje skloništa.

Dosta rasprave na zasijedanju izazvao je Izvještaj o izvršenju Budžeta općine za 2018. godinu. Dokument navodi prihode od 13,1 milion KM što je povećanje za nešto više od  20% u odnosu na isti period 2017. godine. Konstatovan je kontinuirani rast, no ne u željenom nivou, budući da je ostvareno skoro 64% planiranih prihoda i realizovano 32,4 % kapitalnih izdataka. Na dinamiku je, između ostalog, uticala složena tenderska procedura, pa je nastavak projekata najavljen za ovu godinu. Ostvaren je suficit od skoro milion maraka zahvaljujući sredstvima Vlade FBiH za projekat rekonstrukcije i sanacije kompleksa Starog grada, pojasnio je Mustafa Šakić, šef Službe za privredu, budžet i finansije objasnio. Radi se o namjenskim sredstvima koja ne mogu biti korištena za servisiranje obaveza. A one zaključno sa 31.12.2018. iznose oko 5,6 miliona KM. Istovremeno, potraživanja općine Gradačac od fizičkih i pravnih lica iznose nešto više od milion maraka.  

Vijećnici su u nastavku sjednice izvršili rebalansiranje ovogodišnjeg Budžeta, prihvatili odluku o zabrani nomadske ispaše stoke na području općine, kao i prijedloge o prosječnoj konačnoj građevinskoj cijeni m² korisne stambene površine i visini rente po m² korisne površine građevine koja će se graditi na gradskom građevinskom zemljištu. Podršku je dobio i Prijedlog da se putem javnog oglasa u zakup daju prostorije starog SŠC radi uspostave Centra za stručno osposobljavanje lica za potrebe privrednih subjekata. 

Realizujući zaključak prethodne sjednice, nadležna općinska Služba danas je vijećnicima ponudila prijedlog mjera za rješavanje statusa JP Veterinarska stanica Gradačac. One u prvom redu podrazumijevaju ponovno raspisivanje konkursa za prijem doktora veterinarske medicine i formiranje stručne radne grupe kako bi se provelo vještačenje postojećeg stana u JP. Sve ostale mjere, u skladu sa zakonskim propisima, bazirale bi se na prijedlogu ovog tima i upošljavanju potrebnog kadra.

Stanje u JP pojasnio je vd. direktora Huso Selimović, koji je naveo kako je Veterinarska stanica Gradačac ostala bez licence za rad, a uskoro bi mogla i bez jedinog uposlenog veterinara. Ustvrdio je kako je brojnost stočnog fonda na općini Gradačac smanjena za trećinu, te da nije izvjestan opstanak preduzeća, budući da na našem području posluju i 4 privatne veterinarske stanice. Kao rješenje Selimović vidi izmirenje obaveza prema radnicima i gašenje JP. Do tog scenarija bi moglo doći, budući da se za predložene mjere izjasnilo samo 11 vijećnika.

 

Na prijedlog općinske službe za geodetske i imovinsko pravne poslove, vijećnici su danas podržali dopunu odluke o utvrđivanju javnog interesa izgradnje kanalizacione mreže na području Ledenica Donjih i Gornjih, te prijedlog ugovora o povjeravanju na upravljanje i održavanje stadiona Banja Ilidža, sa pretećim sadržajima i opremom u funkciji objekta, neposrednom pogodbom JP Parkinzi, na period od dvije godine, počevši od 11.juna.

Posebna pažnja posvećena je planskim dokumentima o radu JZU Dom zdravlja. Nakon rasprave  usaglašeni su stavovi i podržan je prijedlog rješenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Statuta JZU Dom zdravlja Gradačac i zatraženo da se u dostavljenom dokumentu isprave tehničke greške. Vijećnici su usvojili Plan i program rada sa finansijskim planom prihoda i rashoda za 2019. godinu i Akcioni plan za poboljšanje rada JZU Dom zdravlja Gradačac.

Usvojen ja zaključak da se prilikom reorganizacija radnih mjesta ukoliko Ustanova iskaže potrebu da zadrži radnike sa kojim su potpisani ugovori na određeno vrijeme da se raspiše konkurs za prijem na neodređeno vrijeme.

Zatraženo je da se u roku do 30 dana donese nova sistematizacija radnih mjesta u JZU Dom zdravlja Gradačac po normativima i standardima i da se izdaju pojedinačna rješenja za radnike za koje se u sistematizaciji utvrdi drugačija stručna sprema, u odnosu na onu koju trenutno imaju. U narednom periodu Dom zdravlja će dostavljati kvartalne izvještaje Općinskom vijeću Gradačac.

Današnja sjednica je prekinuta i nastavak je zakazan za naredni četvrtak, 4. aprila.

Radio Gradačac

 

 

Comments are closed.

YouTube