Najnovije vijesti

Sutra zasijeda Općinsko vijeće Gradačac

30/01/2019 | objavio Radio Gradačac
Sutra zasijeda Općinsko vijeće Gradačac
Gradsko vijeće

U četvrtak, 31. januara, sa početkom u 9:00 sati biće održan nastavak 19. radne sjednice Općinskog vijeća Gradačac, a nakon njenog okončanja biće održana i 20. sjednica ovog predstavničkog tijela.

U nastavku 19. sjednice biće razmatrane tačke dnevnog reda koje nisu obrađene na prvom dijelu sjednice Općinskog vijeća i to od 19. tačke.

19. Prijedlozi programa rada javnih ustanova za 2019. godinu:

a) JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje “Ilidža” Gradačac;

b) JU Centar za socijalni rad Gradačac;      

c) JU Centar za kulturu “Ahmed Muradbegović” Gradačac;

d) JU Javna biblioteka “Alija Isaković” Gradačac. 

20. Izvještaj o radu i poslovanju JP Komunalac d.d. Gradačac za period od 01.01.2017.-31.12.2017. godine.                                       

21.  Prijedlozi programa rada javnih preduzeća za 2019. godinu:

a) JP Komunalac d.d.

b) JP Veterinarska stanica

c) JP “Parkinzi”;

d) Javno stambeno preduzeće.

22. Pitanja, prijedlozi i inicijative.

 

Za 20. sjednicu Općinskog vijeća predložen je sljedeći dnevni red:

1. Prijedlog odluke o visini zakupnine za izdavanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta radi korištenja postojećih objekata privremenog karaktera za 2019. godinu.       

2. Prijedlog odluke o visini naknade za korištenje dijela javne površine  na području općine  Gradačac  za 2019. godinu.

3. Prijedlog odluke o visini naknade za korištenje taksi stajališta na području općine Gradačac za 2019. godinu.

4. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim parkiralištima.

5. Prijedlog odluke o prodaji nekretnina (stanovi u Potok Mahali).

6. Prijedlog odluke o povjeravanju na upravljanje i održavanje sportskog objekta u izgradnji stadiona „Banja Ilidža“ sa pratećim sadržajima i opremom koji su u funkciji objekta, neposrednom pogodbom, JP “Parkinzi” d.o.o. Gradačac.

7. Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa (kanalizacija Svirac, naselje Mejremići).

8. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o utvrđivanju javnog interesa (kanalizacija Ledenice Donje i Ledenice Gornje).

9. Prijedlog odluke o prodaji nekretnina (Požarike).

10. Prijedlog odluke o prodaji nekretnine radi oblikovanja građevinske parcele (Gluhić Fatima).

11. Prijedlog odluke o zamjeni nekretnina (Džombić Hasan).

12. Prijedlog rješenja o davanju saglasnosti na postignuti sporazum o naknadi (SP Pamuković).

13. Prijedlog rješenja o davanju saglasnosti na postignuti sporazum o naknadi i ustanovljenju prava služnosti  (Sivić Nusret).

14. Program rada JZU Dom zdravlja Gradačac za 2019. godinu.

a) Informacija o aktuelnom stanju i poslovanju JZU Dom zdravlja Gradačac nakon potpisivanja Ugovora sa ZZO TK, sa prijedlogom mjera.

15. Program rada JU Apoteka Gradačac za 2019. godinu.

16. Izvještaj o ostvarenim rezultatima deminiranja, prikupljanja i uništavanja neeksplodiranih ubojnih sredstava na području općine Gradačac u 2018. godini.

17. Informacija o vrednovanju rada osnovnih i srednjih škola u školskoj 2017/18. godini.

18. Pitanja, prijedlozi i inicijative.

 

Općinsko vijeće će zasijedati u kongresnoj dvorani Banje “Ilidže” u Gradačcu, a materijali se u elektronskoj formi mogu pogledati na web stranici Općine Gradačac.

Radio Gradačac / Općina Gradačac / Foto: arhiva

Comments are closed.

YouTube