Najnovije vijesti

Budžet Općine uvećan za 719.500 KM

14/03/2018 | objavio Radio Gradačac
Budžet Općine uvećan za 719.500 KM
GRADAČAC

U Gradačcu je održana 12. radna sjednica Općinskog vijeća na kojoj je usvojen rebalans Budžeta Općine Gradačac za 2018. godinu. Budžet je uvećan za 719.500 KM i nakon usvojenih izmjena i dopuna ovogodišnji Budžet iznosi 18.526.710 KM. Do rebalansa je došlo zbog planiranih prihoda od poreza i kapitalnih transfera od viših nivoa vlasti.  Kako se moglo čuti, planirano je da se od tih sredstava 500.000 KM utroši u izgradnju saobraćajne infrastrukture u Industrijskoj zoni za put “Paralela”.

Vijećnici su usvojili i prijedloge rješenja o davanju saglasnosti na ankese ugovora o pod-grantu i podugovora za projekat vodosnabdijevanja općine Gradačac. Usvojen je i prijedlog Odluke o prodaji nekretnina za izgradnju gradske garaže. Sljedeći korak je raspisivanje javnog oglasa za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Gradačac putem javnog nadmetanja. Početna cijena iznosi 1.064.690 KM. Nakon izbora najpovoljnijeg kupca bit će zaključen Ugovor o zajedničkoj izgradnji i diobi etažne jedinice sa Općinom Gradačac.

Vijećnici su usvojili Odluke o visini rente po metru kvadratnom korisne površine građevine koja će se graditi na gradskom građevinskom zemljištu, a na osnovu 850 KM koliko iznosi prosječna konačna građevinska cijena iz prethodne godine m2 korisne stambene površine na području općine.

Usvojeni su prijedlog Programa obavljanja komunalnih usluga za održavanje gradske čistoće za 2018. godinu i Program održavanja riječnih korita za 2018. godinu na području općine Gradačac /Mala Tinja, stara Gradašnica i Lateralni kanal/.

Vijećnici su razmatrali Izvještaj o stanju lokalnih kategorisanih i nekategorisanih puteva na području općine Gradačac sa planom popravke i sanacije i Informacija o stanju poljoprivrednog i šumskog zemljišta u vlasništvu općine Gradačac sa prijedlogom mjera.

Komisija za poljoprivredu i šumarstvo predložila je Općinskom vijeću da se Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK uputi dopis, odnosno uregencija, za davanje saglasnosti radi raspisivanja i provođenja procedure oko davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta, te da Ministarstvo poduzme mjere u cilju zaštite bespravne sječe šumskog zemljišta.

Vijećnici su usvojili nacrt Odluke o utvrđivanju školskih područja osnovnih škola na područja općine Gradačac i programe rada javnih ustanova i javnih preduzeća kojima je osnivač Općina Gradačac za 2018. godinu. Između ostalog, rasprava se vodila o programima rada JZU Dom zdravlja i JP Parkinzi i oko korištenja parkinga Doma zdravlja. Pojašnjenja su dali općinski načelnik Edis Dervišagić, direktor JP Parkinzi Nihad Okanović i član Upravnog odbora JZU Dom zdravlja Gradačac Elvir Peštalić.

Vijećnike je zanimalo kako se vrše zapošljavanja u preduzećima i ustanovama kojima je osnivač Općina Gradačac i da li prednost u zapošljavanju imaju pripadnici boračke populacije. Općinski načelnik Edis Dervišagić je istakao kako su u većini ustanova i preduzeća izvršena usklađivanja akata u skladu sa Pravilnikom o jedinstvenim kriterijima za zapošljavanja u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji je osnivač Općina Gradačac i da će u narednih nekoliko dana dobiti i pismene obavijesti.

Općinsko vijeće Gradačac se upoznalo sa aktivnostima koje se vode u slučaju rješavanja stambenog pitanja Savke Đeković, odnosno Hajrije Bristrić za stan koji se nalazi u ulici Ibrahima Kapetanovića u Gradačcu.

Radio Gradačac

 

 

 

Comments are closed.

YouTube