Najnovije vijesti

Održana 20. sjednica OV Gradačac

31/01/2019 | objavio Radio Gradačac
Održana 20. sjednica OV Gradačac
GRADAČAC

Nakon duže rasprave usvojen je dnevni red 20. radne sjednice OV Gradačac, koja je danas počela po završetku prethodne. Po hitnoj proceduri razmatrala se Odluka o izmjeni Odluke o izvršenju Bužeta Općine Gradačac za 2019. godinu. Ovom odlukom je utvrđeno da osnovica za obračun i isplatu plata u jedinstvenom organu uprave u 2019. godini iznosi 315 KM a vrijednost boda 1,05.

Vijećnici su vratili na doradu Program rada JZU Dom zdravlja Gradačac za 2019. godinu sa Informacijom o aktuelnom stanju i poslovanju nakon potpisivanja Ugovora sa ZZO TK, sa prijedlogom mjera. Kako je istaknuto, ovim ugovorom smanjuje se tranša Domu zdravlja za 157.000 KM čime se ukida stacionar sa ginekološkom ambulantom. Najavljen je Aneks ugovora sa ZZO TK tako da mikrobiologija ostaje u sastavu DZ Gradačac kao i Dispanzer za zdravstvenu zaštitu žena, bez ležećih pacijenata.

Vođena je duža rasprava sa nizom prijedloga nakon čega je zadužen općinski načelnik da oformi radnu grupu koja bi sa menedžmentom Doma zdravlja predložila set mjera za poboljšanje stanja u ovoj zdravstvenoj ustanovi. Istaknuto je da sve aktivnosti za sanaciju stanja u Domu zdravlja moraju biti usklađene sa standardima i normativima. Usvojen je program rada JU Apoteka Gradačac za 2019. godinu.

Vijećnici su usvojili prijedloge odluka o visini zakupnine za izdavanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta radi korištenja postojećih objekata privremenog karaktera i o visini naknade za korištenje dijela javne površine na području općine Gradačac za 2019. godinu, kao i odluke o visini naknade za korištenje taksi stajališta na području općine Gradačac za ovu godinu.

Usvojena je i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o javnim parkiralištima kojom su, između ostalog, utvrđene visine novčane kazne za vozače, pravna i fizička lica ako ne plate naknadu za blokiranje i deblokiranje vozila, odnosno premještanje i čuvanje vozila. Usvojen je prijedlog kluba vijećnika RDS-a da za pravna lica novčana kazna umjesto od 500 do 1500 KM izonsi od 200 do 500 KM te da se od 100 do 300 KM kazni lice koje ošteti automat za naplatu parkinga.

Općinsko vijeće je donijelo Odluku o povjeravanju na upravljanje i održavanje sportskog objekta u izgradnji stadiona „Banja Ilidža“ sa pratećim sadržajima i opremom koji su u funkciji objekta, neposrednom pogodbom, JP „Parkinzi“ d.o.o. Gradačac. Nekretnine se povjeravaju na upravljanje i održavanje na period od dvije godine počev od 11.06.2019. pa do 11.06.2021. godine. Prava i obaveze između općine Gradačac i JP „Parkinzi“ d.o.o. Gradačac detaljno će biti regulisani posebnim ugovorom koji će u ime općine zaključiti općinski načelnik, uz dato mišljenje Općinskog pravobranilaštva i uz saglasnost OV Gradačac.

Usvojeni su Odluka o utvrđivanju javnog interesa (kanalizacija Svirac, naselje Mejremići) i prijedlog odluke o dopuni Odluke o utvrđivanju javnog interesa (kanalizacija Ledenice Donje i Ledenice Gornje).

Vijećnici su iskazali zadovoljstvo ostvarenim rezultatima koji su prezentovani u Informaciji o vrednovanju rada osnovnih i srednjih škola u školskoj 2017/18. godini. Usvojen je Izvještaj o ostvarenim rezultatima deminiranja, prikupljanja i uništavanja neeksplodiranih ubojnih sredstava na području općine Gradačac u 2018. godini.

Predlagač je prije usvajanja dnevnog reda povukao Prijedlog odluke o zamjeni nekretnina (Džombić Hasan) jer se nisu stekli uslovi.

Snimak nastavka 19. radne sjednice i danas održane 20. sjednice OV Gradačac možete poslušati u petak 01. februara 2019. godine od 10,00 sati u programu Radio Gradačca.

Radio Gradačac

Comments are closed.

YouTube