Najnovije vijesti

Rješenje o imenovanju – birački odbori za izbore u MZ

25/01/2024 | objavio Radio Gradačac
Rješenje o imenovanju – birački odbori za izbore u MZ
GRADAČAC

Komisija za provođenje izbora

za članove vijeća mjesnih zajednica

Broj: 32/24

Datum: 23.01.2024.godine

Na osnovu Odluke o postupku izbora za organe mjesne zajednice i načinu verifikacije provedenih izbora („Službeni glasnik Općine Gradačac“, broj 5/14, 8/14, 2/15 i 4/19),  člana 3. Odluke o raspisivanju izbora u mjesnim zajednicama na području grada Gradačac, broj: 01-04-301/23 od 09.11.2023. godine („Službeni glasnik Grada Gradačac“, broj 10/23) i člana 7. Pravilnika o postupku izbora za organe mjesne zajednice i načinu verifikacije provedenih izbora, broj: 01-04-303-1/23 od 23.11.2023 godine, Komisija za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih zajednica d o n o s i

 R J E Š E NJ E

o imenovanju predsjednika i članova biračkih odbora i njihovih zamjenika, za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih zajednica na području grada Gradačac

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja nezadovoljna strana može uložiti prigovor u roku od 24 sata od objave ovog rješenja.

Prigovor se u pisanoj formi ulaže Komisiji za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih zajednica, a isti se može predati na prijavnici-portirnici Gradske uprave Gradačac.

Komisija je dužna po prigovoru odgovoriti u roku od 48 sati od momenta podnošenja istog.

Ukoliko je lice koje je uložilo prigovor nezadovoljno odlukom Komisije u prvom stepenu, može uložiti žalbu Komisiji za statut i opća akta Gradskog vijeća Gradačac, koja će u drugostepenom postupku rješavati po žalbi.

DOWNLOAD

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova biračkih odbora i njihovih zamjenika

Radio Gradačac / Grad Gradačac

Comments are closed.

YouTube